Zmluva o poskytnutí NFP

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP slúži na prípravu zmluvy o poskytnutí NFP a jej využitie v podmienkach jednotlivých RO (SO), pričom vzor má odporúčací charakter a RO/SO sú oprávnené s ohľadom na svoje špecifiká predmetný vzor meniť. Akékoľvek zmeny týkajúce sa finančných článkov (t. j. čl. 10 až 11, čl. 15 – 18 a čl. 20 prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky)  je možné meniť výhradne po predchádzajúcom schválení zo strany Certifikačného orgánu.
  • Archív
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku