Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená dňa 9.6.2021 Centrálnym koordinačným orgánom s poradovým číslom 1

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OPĽZ“), že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Sprostredkovateľský orgán pre OPĽZ (ďalej len „Poskytovateľ“) pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) podľa § 59 zákona č. 292/2014 z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“).

Hromadnou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení:

 • Samotná zmluva bez príloh (Príloha č. 1 tohto oznámenia)

 • Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania (Príloha č. 2 tohto oznámenia).

 

Rozsah vykonaných zmien:

Vyššie uvedené zmeny preberá Poskytovateľ ako celý maximálny rozsah zmeny zmluvy (Príloha č. 1 tohto oznámenia) a celý maximálny rozsah zmeny Prílohy č. 4 Zmluva o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania (Príloha č. 2 tohto oznámenia) tak, ako ich zverejnil Centrálny koordinačný orgán dňa 9.6.2021 na www.partnerskadohoda.gov.sk v sekcii CKO, záložka „Zmena zmluvy v čase krízovej situácie“ (https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/ ).

Hromadná zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa vzťahuje na projekty implementované v rámci výziev/vyzvaní s kódom:

 • OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-04

 • OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

 • OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-02

 • OPLZ-PO1/2020/NP/1.2.1-01

 • OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-01

 • OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

 • OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-05

 • OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

 • OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

 • OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-04

 • OPLZ-PO1/2019/NP/1.4.1-01

 • OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02

 • OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02

 • OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

 • OPLZ-PO1/2018/NP/1.4.1-01

 • OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

 • OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

 • OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03

 • OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

 • OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1-02

 • OPLZ-PO1/2016/NP/1.2.1-01

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP sa realizuje odoslaním Oznámenia hromadnej zmeny zmluvy o poskytnutí NFP na e-mailovú adresu, ktorú prijímateľ poskytol Poskytovateľovi. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP je voči prijímateľovi účinná odoslaním oznámenia Poskytovateľa prijímateľovi.

 

Odôvodnenie:

Hromadnú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vykonať iba počas krízovej situácie1 v súlade s § 59 zákona o príspevku z EŠIF. Centrálny koordinačný orgán (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ďalej len „CKO“) môže zverejniť na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk maximálny rozsah hromadnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP a záleží na rozhodnutí Poskytovateľa, v akom rozsahu (celom maximálnom alebo čiastočnom) prevezme takúto hromadnú zmenu.

Rozsah zmien Zmluvy o poskytnutí, ktoré sú obsiahnuté v tomto oznámení pre prijímateľov OPĽZ, vychádza zo zmeny Zmluvy o NFP, ktorú v súlade s § 59 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF zverejnil CKO na www.partnerskadohoda.gov.sk v sekcii CKO, záložka „Zmena zmluvy v čase krízovej situácie“, Zmeny zmluvy zverejnené Centrálnym koordinačným orgánom – Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená dňa 9.6.2021 Centrálnym koordinačným orgánom s poradovým číslom 1 (https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/ ).

Účelom tejto hromadnej zmeny je umožniť aktualizáciu každej účinnej Zmluvy o poskytnutí NFP na úroveň ostatnej zverejnenej verzie vzoru CKO č. 28 – Zmluva o poskytnutí NFP (https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/), bez ohľadu na to, kedy k uzavretiu konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP došlo, s minimálnymi administratívnymi a časovými nárokmi týkajúcimi sa tejto aktualizácie. Hromadnou zmenou sa majú v podstate aktualizovať všetky doteraz uzavreté Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rôzne zmeny, ktoré nastali až po uzavretí konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP (napr. legislatívne zmeny, zmeny v postupoch implementácie a finančného riadenia vyplývajúce z aktualizácií Systému riadenia EŠIF, Metodických pokynov CKO, Systému finančného riadenia, a pod.).
 

Dôležité upozornenie:

Ak prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nesúhlasí, môže do desiatich pracovných dní od doručenia oznámenia, najneskôr však do jedného mesiaca od odoslania oznámenia, od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku odstúpiť.

 

Doplňujúca informácia:

CKO v rámci predmetnej hromadnej zmeny zverejnil aj maximálny rozsah zmeny Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) ako súčasti Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ však zmenu VZP zverejnenú CKO nepreberá a VZP sa tak vykonaním hromadnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci OPĽZ nemenia.

Dôvodom je skutočnosť, že Poskytovateľ potrebuje do VZP zapracovať aj vlastné zmeny (vyplývajúce z aktualizácie Systému finančného riadenia – zrušenie sankcie zníženia NFP v prípade nedodržania podmienok pre zúčtovanie zálohovej platby). Zmena zmluvy a VZP zverejnená Poskytovateľom však nemôže ísť nad rámec maximálnej zmeny zmluvy a VZP, zverejnenej CKO, preto nie je možné, aby Poskytovateľ do hromadnej zmeny dopĺňal vlastné zmeny, ktoré sa nenachádzajú vo zverejnenom rozsahu maximálnych zmien CKO.

Z uvedeného dôvodu pristúpi Poskytovateľ k zmene VZP štandardným postupom (nie hromadnou zmenou) v súlade s čl. 6, bod 6.2 b) zmluvy.

Poskytovateľ

 

Vysvetlivky používaných pojmov (vychádza sa z ich definície vo vzore CKO č. 28 – Zmluva o poskytnutí NFP, vrátane využívania veľkých a malých písmen):

 1. Zmluva o poskytnutí NFP - zahŕňa zmluvu, VZP a ostatné prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP;
 2. zmluva (s malým „z“) - je samotná zmluva bez príloh, ktorej zmeny sú uvedené v Prílohe č. 1 pre účely tejto hromadnej zmeny.
 3. Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO – tvorí prílohu Zmluvy o poskytnutí NFP, nemá zavedenú skratku a jej zmena je uvedená v Prílohe č. 2 k tejto hromadnej zmene.

 


1 Krízová situácia – obdobie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov po ich odvolaní.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky