Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená dňa 17.6.2022 Centrálnym koordinačným orgánom s poradovým číslom 4

Hromadná zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom v rámci operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OPĽZ“), že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre OPĽZ (ďalej len „Poskytovateľ“) pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) podľa § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“).

Hromadnou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení:

 • samotná Zmluva o poskytnutí NFP bez príloh (Príloha č. 1 tohto oznámenia),
 • Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania (Príloha č. 2 tohto oznámenia)

pre daného prijímateľa bez uzatvorenia dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP uvedeným spôsobom dochádza priamo zo zákona, bez potreby zverejnenia zmeny (napr. dodatku) v Centrálnom registri zmlúv.

 

Rozsah vykonaných zmien:

Vyššie uvedené zmeny preberá Poskytovateľ ako celý maximálny rozsah zmeny zmluvy (Príloha č. 1 tohto oznámenia) a celý maximálny rozsah zmeny Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania (Príloha č. 2 tohto oznámenia) tak, ako ich zverejnil Centrálny koordinačný orgán dňa 17.6.2022 na www.partnerskadohoda.gov.sk v sekcii CKO, záložka „Zmena zmluvy v čase krízovej situácie“ (https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/).

Hromadná zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa vzťahuje na projekty implementované v rámci výziev/vyzvaní s kódom:

 • OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01
 • OPLZ-PO1/2021/NP/1.1.1-01
 • OPLZ-PO8/2021/NP/8.1.1-02
 • OPLZ-PO8/2021/NP/8.1.1-01
 • OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-04
 • OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
 • OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-02
 • OPLZ-PO1/2020/NP/1.2.1-01
 • OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-01
 • OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
 • OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-05
 • OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01
 • OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01
 • OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-04
 • OPLZ-PO1/2019/NP/1.4.1-01
 • OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02
 • OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
 • OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03
 • OPLZ-PO1/2018/NP/1.4.1-01
 • OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
 • OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
 • OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03
 • OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1-02
 • OPLZ-PO1/2016/NP/1.2.1-01

 

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP sa realizuje odoslaním Oznámenia hromadnej zmeny zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom ITMS2014+ (evidencia Komunikácie). Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP je voči prijímateľovi účinná odoslaním oznámenia Poskytovateľa prijímateľovi.

 

Odôvodnenie:

Hromadnú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vykonať iba počas krízovej situáciehttps://www.minedu.sk/minedu/ v súlade s § 59 zákona o príspevku z EŠIF. Centrálny koordinačný orgán (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ďalej len „CKO“) môže zverejniť na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk maximálny rozsah hromadnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP a záleží na rozhodnutí Poskytovateľa, v akom rozsahu (celom maximálnom alebo čiastočnom) prevezme takúto hromadnú zmenu.

Rozsah zmien Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú obsiahnuté v tomto oznámení pre prijímateľov v rámci OPĽZ, vychádza zo zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú v súlade s § 59 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF zverejnil CKO na www.partnerskadohoda.gov.sk v sekcii CKO, záložka „Zmena zmluvy v čase krízovej situácie“, Zmeny zmluvy zverejnené Centrálnym koordinačným orgánom – Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená dňa 17.6.2022 Centrálnym koordinačným orgánom s poradovým číslom 4 (https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zmena-zmluvy-v-case-krizovej-situacie/).

Účelom tejto hromadnej zmeny je umožniť aktualizáciu každej účinnej Zmluvy o poskytnutí NFP na úroveň ostatnej zverejnenej verzie vzoru CKO č. 28 – Zmluva o poskytnutí NFP (https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vzory-cko/), bez ohľadu na to, kedy k uzavretiu konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP došlo, s minimálnymi administratívnymi a časovými nárokmi týkajúcimi sa tejto aktualizácie. Hromadnou zmenou sa majú v podstate aktualizovať všetky doteraz uzavreté Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rôzne zmeny, ktoré nastali až po uzavretí konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP (napr. legislatívne zmeny, zmeny v postupoch implementácie a finančného riadenia vyplývajúce z aktualizácií Systému riadenia EŠIF, Metodických pokynov CKO, Systému finančného riadenia, a pod.).
 

Dôležité upozornenie:

Ak prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nesúhlasí, môže do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia, najneskôr však do jedného mesiaca od odoslania oznámenia, od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku odstúpiť.

 

 

 

https://www.minedu.sk/minedu/ Krízová situácia – obdobie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a obdobie šiestich mesiacov po ich odvolaní alebo mimoriadna udalosť nespôsobená prijímateľom, ktorú nemohol predvídať.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky