Zlé správanie žiakov negatívne ovplyvňuje klímu školy

20.03.2014
     PISA 2012: výsledky Slovenska v kocke. Takto znie názov krátkej štúdie, ktorej cieľom je pomenovať najdôležitejšie zistenia medzinárodného hodnotenia krajín OECD PISA 2012 z pohľadu Slovenska. Tieto zistenia môžu byť jedným z východísk pre tvorbu vzdelávacej politiky na Slovensku a smerovanie nášho školstva. Materiál vypracoval Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Ako už bolo zverejnené prostredníctvom oficiálnej správy ešte v decembri minulého roka, výsledky slovenských žiakov boli vo všetkých troch oblastiach – matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti nižšie, ako je priemerný výkon krajín OECD. Inštitút v tejto súvislosti konštatoval, že naši výsledkovo slabší žiaci dosahujú relatívne horšie výsledky než slabší žiaci v OECD, avšak výsledkovo najlepší žiaci dosahujú výsledky takmer na úrovni priemeru najlepších žiakov v OECD.
     Vo svojej správe rovnako poukazuje na skutočnosť, že spomedzi všetkých testovaných krajín bolo nepriaznivé sociálne zázemie našich žiakov jedným z najvýraznejších faktorov, ktorý ovplyvnil ich výsledky. Taktiež negatívny vplyv nezamestnanosti rodičov na výsledky žiakov je na Slovensku jeden z najväčších v rámci krajín OECD.
     Dosiahnuté výsledky slovenských žiakov v matematike môžu podľa riaditeľa inštitútu Mateja Šiškoviča súvisieť v ich postojoch k vzdelávaniu, ktoré sa v mnohých prípadoch v porovnaní s rokom 2003 zhoršili. Ide najmä o výrazne nižšiu vytrvalosť riešiť zložité problémy, nižšiu otvorenosť riešiť úlohy a rovnako je pre nich charakteristická aj nižšia viera vo vlastné schopnosti.
     „Napriek tomu, že v oblasti organizácie vzdelávacieho prostredia došlo od roku 2003 v niektorých aspektoch k zhoršeniu, čo sa mohlo čiastočne prejaviť aj na výsledkoch žiakov, Slovenská republika v tejto oblasti vo väčšine ukazovateľov výraznejšie nezaostáva za priemerom krajín OECD. Ako dôvody zhoršenia uvádzali riaditelia škôl problémy s učebnicami, nárast podielu žiakov opakujúcich ročník, či menej času určeného na prípravu domácich úloh. Taktiež sa podľa vyjadrení riaditeľov škôl zhoršilo správanie žiakov, ktoré negatívne ovplyvňuje klímu školy,“ konštatuje materiál Inštitútu vzdelávacej politiky.
 
     Medzinárodná štúdia OECD PISA poskytuje porovnávacie údaje o vedomostiach a zručnostiach 15-ročných žiakov zo zúčastnených krajín v oblastiach čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch.
     Hlavného merania štúdie PISA 2012, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo 16. - 27. apríla 2012, sa zúčastnilo 231 škôl (ZŠ, 4-ročné a 8-ročné gymnáziá, SOŠ). Celkovo bolo otestovaných 5 737 15-ročných žiakov.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku