Žiaci by mali pracovať s textom, ktorý im je im blízky

27.04.2016
     Naučiť sa čítať s porozumením môže byť pre žiaka ťažké. Najmä vtedy, ak je pre neho text zložitý a nezaujímavý. Učitelia základných a stredných škôl sa preto vďaka Metodicko-pedagogickému centru (MPC) učili, ako vybrať vhodnú alternatívu textu, ktorá je žiakom najbližšia.
     V utorok 26. apríla sa stretlo na pôde Regionálneho pracoviska MPC Žilina 25 učiteľov, aby si rozšírili svoje obzory v téme rozvoja čitateľskej gramotnosti. Lektorkou seminára bola pedagogička Katarína Hincová z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  
     „Je na nás učiteľoch, aby sme žiakom poskytli vhodné texty a úlohy, ktoré im takýto rozvoj umožnia. Práve výber textu býva kameňom úrazu. To je hlavný dôvod, pre ktorý som sa seminára zúčastnila,“ povedala učiteľka Hana Švandová z Konzervatória v Žiline.
     Mnohým účastníkom seminár zmenil pohľad na problematiku rozvoja čitateľskej gramotnosti. Taktiež sa dozvedeli aj návod, ako vybrať vhodné texty a úlohy pre svojich žiakov. Získali prehľad o aktuálnych možnostiach výberu a kritériách výberu východiskových textov pre žiakov. Tie majú byť predovšetkým primerané ich veku, aktuálne a zaujímavé. Ideálne je tiež vyberať text, ktorý je blízky učivu, ktoré preberajú. Účastníci podujatia diskutovali aj o rôznych typoch úloh zameraných na rozvoj čitateľskej kompetencie žiakov.
     Odborný seminár prispel k rozvoju zručností učiteľov plánovať svoju pedagogickú činnosť. „Je dôležité, aby učiteľ na hodinách pracoval aj s inými druhmi textov, ako sú učebnicové,“ dodáva Jana Tomášová, učiteľka kontinuálneho vzdelávania MPC pre slovenský jazyk a literatúru a občiansku náuku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku