Zdravie na tanieriZverejnenie výsledkov výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov k výzve

ZDRAVIE NA TANIERI 2018
 

 
V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov k rozvojovému projektu pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2018 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 69 projektov s požiadavkou 537 534,00 EUR na ich realizáciu.

Z podaných projektov komisia na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu projektov Zdravie na tanieri 2018 vybrala 30 projektov, ktorých poradie, výber a výšku pridelených finančných prostriedkov 197 500,00 EUR schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sa poskytujú žiadateľovi prostredníctvom Okresných úradov v sídle kraja. Ak je žiadateľom, vyšší územný celok finančné prostriedky sa poskytujú prostredníctvom ministerstva. Poskytnuté finančné prostriedky budú zúčtované prostredníctvom Okresných úradov v sídle kraja po zrealizovaní rozvojového projektu, na ktorý boli poskytnuté podľa pokynu poskytovateľa.

K zúčtovaniu je potrebné predložiť kópie všetkých účtovných dokladov, ktoré predstavujú čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR a z rozpočtu zriaďovateľa.

Podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Okresný úrad v sídle kraja povinný skontrolovať vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. Žiadateľ je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne len na zabezpečenie cieľa projektu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytli, a podľa predloženého rozpisu rozpočtu rozvojového projektu odsúhlaseného výberovou komisiou.

Ministerstvo má právo vykonať kontrolu použitia finančných prostriedkov priamo na mieste. Kontrolu môžu vykonať členovia komisie alebo iné osoby na základe poverenia ministra školstva na podnet predsedu komisie.

Žiadatelia vybraných projektov sa zaväzujú odprezentovať svoje projekty v rámci pripravovaných odborných konferencií v šk. r. 2018/2019.Súbor typu pdf   Zoznam podporených projektov

Súbor typu pdf   Zoznam nepodporených projektov

Súbor typu pdf   Zoznam projektov, ktoré nesplnili podmienky


Výzva
na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť zdravého životného štýlu
Zdravie na tanieri 2018

 
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že v roku 2018 bude prideľovať účelovo viazané finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu v oblasti zdravého životného štýlu s názvom
 
„Zdravie na tanieri 2018“
 
      Finančné prostriedky budú pridelené na základe § 4d ods. 1zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá obec ako zriaďovateľ základnej školy podľa §6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a samosprávny kraj ako zriaďovateľ strednej školy podľa §9 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výzva je zameraná na podporu zdravia, zdravého životného štýlu a prevencie obezity v školách.
 
Cieľom podpory je najmä 

Prevencia obezity
- motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov sprievodnými výchovno-vzdelávacími aktivitami smerujúcimi k zdravšej voľbe regionálnych potravín v škole „SMART REGIONAL CATERING“,
 
- s podporou školského prostredia s marketingovými nástrojmi na predaj potravín vhodných pre deti,
 
- vhodným prostredím v škole pre správny pitný režim na  tému „Moje aqua video“ alebo „Moje aqua selfie“.
 
      Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 10. mája 2018.
      Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 24. mája 2018.
 
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky