» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2019 » Zdravie a bezpečnosť v školách 2019

Zdravie a bezpečnosť v školách 2019

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2019.
     Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.
     Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja  s  požadovanými náležitosťami podľa výzvy.
    Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni príslušného odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v sídle kraja) je do 26. apríla 2019.
     Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 10. mája 2019.