Zdravie a bezpečnosť v školách 2019

Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2019

 

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR") v stanovenom termíne predložených spolu 98 projektov, pričom celkovo boli požadované finančné prostriedky vo výške 203 700 eur.

Pre neoprávnenosť žiadateľa boli vylúčené 3 projekty. Jeden projekt stiahol sám žiadateľ. Pre nedodržanie termínu bolo vyradených 10 projektov. Pre nedodržanie 5 % spoluúčasti bolo vyradených 6 projektov. Pre nedodržanie výzvy v časti kapitálový výdavok bol vyradený 1 projekt.

Komisia pre výber a hodnotenie rozvojových projektov následne navrhla 16 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov pre školy ako realizátorov aktivít v oblasti podpory zdravia a bezpečnosti v školách v zmysle priorít výzvy v celkovej výške 34 991 eur.

Zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v priloženej tabuľke - Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“.

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Realizátori školských projektov sú povinní pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.

Realizátori projektov umožnia členom komisie priebežne sa oboznamovať s realizáciou projektov a prípadne aj pošlú pozvánky na realizované aktivity na adresu Sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Najneskôr do 31. januára 2020 predložia školy ako realizátori projektu písomnú záverečnú správu o realizácii projektu na adresu: Mgr. Katarína Deáková, predsedníčka komisie „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“, Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava.
 

vybraté projekty ZB
štruktúra záverečnej správy


   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2019.
     Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.
     Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja  s  požadovanými náležitosťami podľa výzvy.
    Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni príslušného odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v sídle kraja) je do 26. apríla 2019.
     Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 10. mája 2019.


 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku