Zber údajov za neštátne zariadenia poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. 1. 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) v súlade s § 9o zákona č. 394/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony účinnej od 29. 11. 2022 oznamuje, že v priebehu januára 2023 sa uskutoční zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na rok 2023 o počte detí neštátnych zariadení poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. 1. 2023. Zozbierané údaje overí a schváli ministerstvo školstva.

Zber údajov sa uskutoční prostredníctvom elektronického formulára, ktorý bude zbierať údaje o počte detí neštátneho zaradenia poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. 1. 2023. Vzor elektronického formulára bude uvedený v prílohe.

Každé neštátne zariadenie poradenstva a prevencie dostane vlastný „špecifický“ link na elektronický formulár na emailovú adresu, ktorú má zaregistrovanú v Centrálnom registri škôl a školských zariadení (ďalej len „register“). Zmenu emailovej adresy uvedenej v registri je možné vykonať prostredníctvom príslušného Regionálneho úradu školskej správy. Za správnosť emailovej adresy v registri je zodpovedné príslušné neštátne zariadenie poradenstva a prevencie.

Link na elektronický formulár bude neštátnym zariadeniam poradenstva a prevencie zaslaný najneskôr do 2. 1. 2023.

Ak neštátne zariadenie poradenstva a prevencie v stanovenej lehote na vyplnenie a odoslanie elektronického formuláru zistí, že zadalo chybné údaje, opravu elektronického formulára vykoná jeho opätovným vyplnením a odoslaním.

V prípade potreby usmernenia pri vypĺňaní elektronického formuláru sa môžu neštátne zariadenia poradenstva a prevencie obrátiť na veronika.mazanova@minedu.sk.

Po vyplnení a odoslaní elektronického formulára bude potrebné výstup z elektronického formulára vytlačiť, opečiatkovať, podpísať a poskytnúť v 2 vyhotoveniach obci, na území ktorej má neštátne zariadenie poradenstva a prevencie sídlo v termíne do 10. 1. 2023.

Obec výstup z elektronického formulára opečiatkuje a podpíše. Jednu kópiu si ponechá a druhú kópiu doručí príslušnému regionálnemu úradu školskej správy (ďalej len „RÚŠS“) v termíne do 16. 1. 2023.

Príslušný RÚŠS oznámi ministerstvu školstva tieto údaje za obce vo svojej územnej pôsobnosti v termíne do 20. 1. 2023.

 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky