Zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

02.12.2016
     Vo štvrtok 1. decembra 2016 sa v Bratislave pod vedením štátneho tajomníka Petra Krajňáka uskutočnilo ďalšie zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania.
      Na zasadnutí sa členovia výboru venovali návrhu Memoranda o spolupráci v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a  Ministerstvom školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ktoré bolo prerokované aj s ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou.
      Ďalšími témami boli taktiež výsledky stretnutia štátneho tajomníka P. Krajňáka so zástupcom Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, ako aj informácia o plnení zadania pre Základnú štúdiu prehľadu štátnych vzdelávacích programov relevantných pre problematiku ľudských práv a demokratického občianstva za oblasť materských škôl.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku