Navigácia

Zápis do registra FYZICKÝCH osôb v športe

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti Ministerstva cestovného ruchu a športu v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o zápise do registra FYZICKÝCH osôb v športe: Tomáš Kalný.Telefonické konzultácie k zápisom do registra: pondelok - piatok 8:00 - 12:00 hod.
 
Kto je povinný byť zapísaný v registri FYZICKÝCH osôb v športe?
Fyzické osoby, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako
a) športovec (amatérsky, profesionálny),
b) športový odborník (tréner, inštruktor, cvičiteľ, športový rozhodca, časomerač, delegát, a pod.).
POZNÁMKA: Masér/wellness pracovník sú regulované povolania podľa právneho predpisu, ktorý nie je v kompetencii MCRS SR, preto ich zápis do IS športu NEVYKONÁVAME.

Kto vykonáva zápis údajov do registra FYZICKÝCH osôb v športe?
a) športová organizácia, ak fyzická osoba JE členom klubu, či zväzu, alebo ak v klube či zväze pôsobí pracovne alebo ako dobrovoľník.
b) ministerstvo, ak fyzická osoba NIE JE príslušná žiadnej športovej organizácii (videonávod).

Ako sa vykonáva zápis do registra FYZICKÝCH osôb v športe?
a) športová organizácia prostredníctvom autorizovaného prístupu do IS športu, viď. (https://www.minedu.sk/17568-sk/register-pravnickych-osob-v-sporte/)
b) ministerstvo na základe žiadosti fyzickej osoby podľa nasledovného postupu:
 

VIDEONÁVOD PRE PODANIE ŽIADOSTI
O ZÁPIS NOVEJ ČINNOTI ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA
!!! len pre FYZICKÉ osoby, ktoré nie sú príslušné žiadnaj športovej organizácii !!!

 
PORTÁL NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V ŠPORTE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Samotný zápis do registra fyzických osôb v športe NEOPRÁVŇUJE športového odborníka vykonávať svoju činnosť ako podnikanie. Ak chce športový odborník podnikať, musí navštíviť okresný úrad, kde požiada o zápis oprávnenia na podnikanie.


 
 
Skočiť na začiatok stránky