» Šport » Informačný systém športu » Činnosť športového odborníka ako podnikanie

Činnosť športového odborníka ako podnikanie

Právna úprava

Činnosť športového odborníka (trénera, inštruktora, rozhodcu, športového maséra a pod.) vo vlastnom mene je upravená nasledovne:
Od 01.01.2017 je podnikaním (§ 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), SKNACE: 93190 "činnosť športového odborníka".
Od 01.01.2016 do 31.12.2016 bola inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§6 odsek 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu).
Do 31.12.2015 bola viazanou živnosťou (zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní).

   Aby mohol športový odborník získať oprávnenie na podnikanie, musí byť vopred zapísaný do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ako športový odborník. Týmto zápisom sa však nestáva podnikateľom. Získava iba oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka  v pracovnoprávnom vzťahu (alebo v obdobnom pracovnom vzťahu), ako dobrovoľník a bez zmluvy. Oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka na podnikanie vzniká až dňom zápisu tohto oprávnenia do registra fyzických osôb v športe na základe jeho žiadosti o zápis. Športový odborník môže svoju podnikateľskú činnosť prerušiť alebo ukončiť oznámením.

ZÁPIS OPRÁVNENIA NA PODNIKANIE, POZASTAVENIE PODNIKANIA, UKONČENIE PODNIKANIA

   Všetky tieto úkony športový odborník vykonáva prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta (ďalej len "JKM", bývalý živnostenský úrad). Počas celého procesu JKM poskytuje športovému odborníkovi podporu, osobný kontakt a služby súvisiace s jeho podnikaním (napr. hlásenie do zdravotnej poisťovne a pod.).

Žiadosť o zápis oprávnenia vykonávať športovú činnosť ako podnikanie
1. Športový odborník predloží JKM žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie, ktorej súčasťou je potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11.
2. JKM doručí žiadosť ministerstvu.
3. Ministerstvo zapíše oprávnenie športového odborníka na podnikanie do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h).
4. Ministerstvo vykoná zápis údajov do Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len "RPO").
5. Vykonanie zápisu ministerstvo bezodkladne oznámi JKM a športovému odborníkovi - podnikateľovi.
6. JKM vykoná za športového odborníka - podnikateľa niektoré zákonné úkony súvisiace s jeho podnikaním (napr. hlásenie do zdravotnej poisťovne a pod.).

Oznámenie o pozastavení podnikania
1. Športový odborník oznámi JKM pozastavenie podnikania.
2. JKM doručí oznámenie ministerstvu.
3. Ministerstvo zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu.
4. JKM vykoná za športového odborníka - podnikateľa niektoré zákonné úkony súvisiace s jeho podnikaním (napr. hlásenie do zdravotnej poisťovne a pod.).
POZNÁMKA: Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania ministerstvu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom (po pozastavení podnikania športový odborník nadobudne oprávnenie na podnikanie uplynutím obdobia pozastavenia podnikania alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene obdobia pozastavenia podnikania, pozastavenie podnikania nemôže trvať kratšie ako tri mesiace a dlhšie ako tri roky; pozastavenie podnikania je možné aj opakovane.

Oznámenie o ukončení podnikania
1. Športový odborník oznámi JKM ukončenie podnikania.
2. JKM doručí oznámenie ministerstvu.
3. Ministerstvo zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu.
4. Ministerstvo vykoná zápis údajov do RPO.
5. JKM vykoná za športového odborníka - podnikateľa niektoré zákonné úkony súvisiace s jeho podnikaním (napr. hlásenie do zdravotnej poisťovne a pod.).
POZNÁMKA: Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania ministerstvu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom (oprávnenie podnikať zaniká aj smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, stratou odbornej spôsobilosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka, stratou bezúhonnosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka).


    Vyššie uvedené úkony je možné vykonať aj priamym doručením ministerstvu, môže to však trvať dlhší čas, nakoľko úkony vykonané prostredníctvom JKM sú vybavované prednostne. Navyše je športový odborník ochudobnený o služby JKM, nakoľko ministerstvo má iba veľmi limitovanú možnosť osobného či telefonického kontaktu, komunikuje najmä prostredníctvom elektronickej pošty, a za športového odborníka nevykonáva žiadne jeho zákonné povinnosti. Preto odporúčame športovým odborníkom, aby vyššie uvedené úkony vykonávali prostredníctvom JKM.

Postup vykonávania úkonov priamym doručením ministerstvu.