Záložku do knihy si pre svojho rovesníka pripravuje skoro 140-tisíc slovenských a českých žiakov

16.10.2018
     Skoro 140-tisíc slovenských a českých žiakov si chce v rámci októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc navzájom darovať záložku do knihy. Žiaci z 1 263 slovenských a českých škôl od začiatku októbra vyrábajú záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí a rozličnými technikami, aby ich do 31. októbra poslali svojim rovesníkom.
     Mladší žiaci sa snažia na záložkách zachytiť  tému Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Starší žiaci, stredoškoláci sa zase usilujú stvárniť na záložkách tému Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobností, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Žiaci sa výrobe záložiek poväčšine venujú na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry alebo výtvarnej výchovy, poprípade v rámci krúžkovej činnosti alebo v školskej knižnici. Na rub záložky najčastejšie napíšu názov a autora knihy.
     Doplňujúcim programom výroby záložiek sú rôzne aktivity zamerané na podporu čítania. Napríklad hodiny hlasného čítania, literárne kvízy, recitačné alebo čitateľské súťaže, žiacke besedy o prečítaných knihách, besedy s rodičmi alebo starými rodičmi žiakov alebo so spisovateľmi o najzaujímavejších knihách, návštevy školskej knižnice alebo verejnej knižnice, školské rozhlasové relácie s cieľom priblížiť celej školskej komunite pridelenú partnerskú školu, vyučovacie hodiny zamerané na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry či regionálnych zvykov v Slovenskej republike a v Českej republike alebo na poznávanie života a diela Milana Rastislava Štefánika alebo iných osobností, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.
     Do balíka so záložkami školy vkladajú aj priateľské listy, rôzne darčekové predmety a propagačné materiály. Napríklad rozprávkové knihy, knihy s regionálnou tematikou, školské časopisy, cédečká so školskými speváckymi súbormi, propagačné materiály o škole, obci, meste či regióne, výrobky z hodín výtvarnej výchovy.
     „Výmena záložiek okrem iného pomáha všetkým žiakom, teda aj žiakom, ktorí nie sú intelektuálne nadaní, alebo žiakom s mentálnym postihnutím či žiakom pochádzajúcich zo sociálne alebo jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k čítaniu kníh, zábavnou a hravou formou navzájom sa obohatiť o nové vedomosti a vytvoriť jedinečné malé výtvarné diela, ktoré majú za cieľ urobiť dobrý dojem na zatiaľ nepoznaných kamarátov a vzbudiť u  nich záujem o prečítanie odporúčanej knihy. Rovnako pomáha žiakom získať uznanie za svoju prácu a svoj úspech zažívať spolu so spolužiakmi,“ povedala odborná garantka projektov na podporu čítania Rozália Cenigová.
 
      Výmena záložiek je súčasťou 9. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a 7. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Hlavným organizátorom projektu je Slovenská pedagogická knižnica. Uvedené projekty tvoria súčasť aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
     Bližšie informácie o uvedených projektoch nájdete na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku