Záložku do knihy si navzájom darovalo takmer 150- tisíc detí

29.11.2017
     V októbri pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2017 si v rámci dvoch projektov zameraných na podporu čítania medzi sebou vymenilo záložku do knihy až 148 076 žiakov z 1 323 českých a slovenských škôl.
     Česko-slovenský projekt s názvom „Záložka do knihy spája školy“ zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Cieľom projektu bolo už po ôsmykrát pomôcť najmä slovenským a českým pedagógom hravou a zábavnou formou získať žiakov zo základných škôl a osemročných gymnázií pre čítanie a zároveň žiakov motivovať, aby si knihy vyberali podľa svojich čitateľských záujmov. Svoj čitateľský záujem v rámci vyhlásenej témy Tajuplný svet knižných príbehov potom žiaci ľubovoľnou formou stvárňovali na záložke určenej pre svojho rovesníka z pridelenej partnerskej školy. Školy výmenu záložiek využili aj k nadviazaniu vzájomnej spolupráce a spoznávaniu histórie, kultúry či regionálnych zvykov v oboch republikách.
     Uvedené bonusy projektu potvrdzuje aj Ilona Zapletalová zo Základnej školy Kunratice v Prahe z Českej republiky, ktorá povedala: „Do tohto projektu sme sa už zapojili tretíkrát a každým rokom sme z neho viac a viac nadšenejší. Je to výborný projekt, ktorý nám umožňuje zaujímavým a pútavým spôsobom nadviazať kontakt s našimi susedmi a kamarátmi z vedľajšej krajiny.“
     „Doplňujúcim programom výroby záložiek boli často žiacke besedy o obľúbených knihách alebo besedy so spisovateľmi, čitateľské besiedky s pozvanými rodičmi či starými rodičmi žiakov. Organozovali sa tiež hodiny tichého alebo hlasného čítania, dramatizácie rozprávok, literárne kvízy, recitačné súťaže. Na vzájomné spoznávanie  slúžili vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie českého jazyka a českých najznámejších spisovateľov, alebo naopak, slovenského jazyka a slovenských najznámejších spisovateľov,“ povedala o projekte odborná garantka česko-slovenského projektu Rozália Cenigová.
     Celoslovenský projekt s názvom „Záložka do knihy spája slovenské školy“ zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica po šiestykrát pre stredné školy. Aj cieľom tohto projektu bola podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré  stredoškoláci vyrábali ľubovoľným spôsobom na vyhlásenú tému Literárne osobnosti môjho regiónu. Aj v tomto prípade výmena záložiek prispela k nadviazaniu nových priateľských kontaktov medzi partnerskými školami. Ukázala im aj ďalšie možnosti spolupráce. Rovnako im umožnila kreatívnou formou oživiť vyučovanie, zábavnou formou pritiahnuť žiakov ku knihám a prehĺbiť ich dobrý vzťah ku školskej knižnici. Pridanou hodnotou celého projektu bol väčší záujem o regionálnu literatúru, o čítanie kníh a prehĺbenie úcty k tradíciám svojho regiónu.
     Uvedený osoh z tvorivého a kreatívneho prístupu k realizácii projektu potvrdzujú aj slovné hodnotenia od školských koordinátorov. Katarína Tocciová zo Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej ulici v Bratislave vo svojom hodnotení projektu napísala: „Usmiate a spokojné tváre žiakov jednoznačne hovoria o tom, že tento projekt spája nielen školy, ale hlavne spája súdržnosť žiakov, ich pocit dobre vykonanej práce, keď držia v rukách záložky, ktoré vyrobili oni sami pre svojich neznámych rovesníkov.“
     Uvedené projekty sú súčasťou aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a zároveň aj súčasťou troch októbrových projektov Slovenskej pedagogickej knižnice zameraných na podporu čítania, do ktorých sa zapojilo 1 566 škôl s celkovým počtom 194 658 žiakov.
     Ďalšie informácie týkajúce sa vyhodnotenia uvedených projektov sú zverejnené na webovom portáli Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku