Základné školy môžu opäť získať príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

12.11.2018
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu zameranú na podporu inklúzie.
     Výzva V základnej škole úspešnejší II bola vyhlásená ako pokračovanie úspešnej rovnomennej výzvy, ktorá podporila 478 projektov základných škôl zameraných na vytvorenie nových pracovných pozícií pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či členov inkluzívnych tímov v alokácii viac ako 38 mil. eur z Európskeho sociálneho fondu, z toho 22 projektov v Bratislavskom samosprávnom kraji v sume takmer 1,4 mil. eur.
     Základným školám je tak opätovne umožnené vytvorenie nových pracovných miest nad rámec existujúcich miest v školách pre pozície pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov či asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
     Na výzvu sú vyčlenené  finančné prostriedky vo výške 9,5 milióna eur zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, z toho základné školy v menej rozvinutých regiónoch Slovenska si rozdelia deväť miliónov eur a pol milióna eur je určených pre základné školy Bratislavského kraja ako viac rozvinutého regiónu.
     Oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný prostriedok naďalej zostávajú základné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  
     V prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu, oprávneným žiadateľom je jej zriaďovateľ. Základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.
     Štandardné stupnice jednotkových nákladov na pozície pedagogického asistenta a inkluzívneho tímu zostávajú rovnaké ako v predchádzajúcej výzve, t. j. 1 005 eur na pozíciu pedagogického asistenta, 1 235 eur na školského psychológa a 1 440 eur na špeciálneho pedagóga či sociálneho pedagóga. Z dôvodu zmeny mesačného normatívu na národnej úrovni sa však mení výška štandardnej stupnice pri pozícii asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, a to z 865 eur v predchádzajúcej výzve na 966 eur v aktuálnej výzve.
     Štátne základné školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad, majú 0 % spolufinancovanie projektu. Základné školy, ktorých zriaďovateľom je cirkev, obec či mesto alebo mimovládne neziskové organizácie, sa podieľajú na spolufinancovaní projektu vo výške 5 %. Súkromné základné školy majú spoluúčasť na financovaní projektu vo výške 10 %.
     Predloženie projektu bude oproti predchádzajúcej rovnomennej výzve menej administratívne náročné, splnenie viacerých podmienok si overí MŠVVaŠ SR (napr. školy nemusia predkladať zriaďovaciu listinu, potvrdenia, že nemajú nedoplatky na daňovom, zdravotnom, sociálnom poistení).
     Rovnako MŠVVaŠ SR poskytne žiadateľom k danej výzve metodickú pomôcku – vzorový projekt a vzorový rozpočet, ako aj odpovede na často kladené otázky.
     Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie výzvy. Žiadosť o nenávratný finančný prostriedok môžu žiadatelia predložiť  do 17. januára, kedy je stanovený termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola.
     Viac informácií o výzve V základnej škole úspešnejší II a o ďalších hodnotiacich kolách nájdete na webovom sídle ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/. Informácie o všetkých podporených projektoch z EÚ zdrojov môžete sledovať na www.itms2014.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku