Základné školy dostanú viac slobody

22.07.2011

     Voľnosť pri tvorbe rozvrhu hodín, zaraďovaní žiakov so zdravotným postihnutím do tried či plánovaní výcvikov a exkurzií. To všetko prináša novela vyhlášky o základnej škole, ktorá nadobudne účinnosť 1. septembra 2011.
     Novela tak zohľadňuje požiadavky škôl so zámerom zvýšenia ich autonómnosti, ako aj zníženia administratívnej záťaže a ďalšie zmeny súvisiace so schválením nových všeobecne záväzných právnych predpisov. Úpravy sa týkajú najmä organizácie vyučovania, materiálno-technického zabezpečenia škôl a pedagogickej dokumentácie.
     Základné školy si budú môcť pri tvorbe rozvrhu samé stanoviť poradie hodín podľa svojho vzdelávacieho programu. V kompetencii škôl bude aj plánovanie obdobia i dĺžky výcvikov, výletov a exkurzií, ako aj ročníka, v ktorom ich žiaci absolvujú.
     V právomoci riaditeľa bude po novom určenie počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežnej triede, pričom však bude platiť pravidlo, že za každého takého žiaka sa zníži maximálny počet žiakov v triede o dvoch. Riaditeľ školy taktiež určí po prerokovaní s pedagogickou radou a s radou školy začiatok vyučovania medzi 7.00 - 9.00 hod.
     Rušia sa obmedzenia pri materiálno-technickom zabezpečení školských priestorov. Predmety svet práce a technika sa v rámci štátneho vzdelávacieho programu učia v rozsahu troch hodín, nie je preto potrebné mať v školách zabezpečené prípravne materiálu, sklady, cvičné kuchyne a školské políčka stanovené v pôvodnom znení. Ak sa škola rozhodne v rámci voliteľných hodín pre túto vzdelávaciu oblasť, zabezpečí si podmienky na vyučovanie.
     Rozširuje sa možnosť vyučovať predmety na prvom stupni okrem triedneho učiteľa aj iným pedagogickým zamestnancom, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady, nielen na vyučovanie predmetov uvedených v pôvodnom znení (výchovné predmety a cudzí jazyk).
     Zníženie administratívnej záťaže a byrokracie na školách sa zrealizuje zrušením potreby informovaného súhlasu zákonných zástupcov pri predĺžení výletu o 2 dni  a pri zaradení žiaka s nadaním. Zákonný zástupca bude môcť vyjadriť informovaný súhlas s uskutočnením viacerých aktivít súčasne. Zrušením niektorých zápisníc a prehľadov o činnosti sa taktiež zjednodušuje dokumentácia súvisiaca s riadením školy. Školám sa umožňuje označovať triedy okrem rímskych aj arabskými číslicami, čím sa zjednoduší spracovanie dát v informačných systémoch.

Bratislava 22. júla 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku