Základné a stredné školy čaká v budúcom školskom roku niekoľko noviniek

21.08.2012

     Brány viac ako 2 200 základných a 780 stredných škôl sa v novom školskom roku 2012/2013 po prvýkrát otvoria v pondelok 3. septembra 2012. Do školských lavíc by po prvý raz malo zasadnúť aj približne 52 000 žiakov I. ročníka. Hoci k zápisu prišlo v tomto roku 56 766 detí, odklad povinnej školskej dochádzky bol navrhnutý v 4 872 prípadoch. K reformným ročníkom pribudne aj 9. ročník, ktorý ako posledný prejde na nový spôsob výučby.
     Novinky však budú čakať aj na ostatných žiakov. Keďže v blízkej budúcnosti sa uvažuje o testovaní žiakov 5. ročníka základných škôl, už  na jeseň tohto roka sa v rámci prípravy testovania uskutočnia na vybraných školách pilotné overovania testovacích nástrojov pre Testovanie 5.
     V novom školskom roku sa na stredných odborných školách bude experimentálne overovať 55 študijných a učebných odborov a 5 študijných odborov konzervatórií.  Stredoškoláci tak budú môcť začať študovať v moderných odboroch, ktorých vznik reagoval na aktuálne požiadavky trhu práce. Pôjde napr. o mechanika automobilových liniek, kontrolóra potravín, informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu, právo a podnikanie či reklamnú tvorbu alebo ochranu osôb a majetku. Rovnako sa zjednoduší sústava odborov vzdelávania. Z nej sa vyradí 171 odborov vzdelávania a zavedú sa nové kódy jednotlivých učebných a študijných odborov stredných škôl.
     V septembri nadobudne účinnosť aj ustanovenie novely vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách, ktorá určuje nové predpoklady na úspešné vykonanie maturitnej skúšky z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu maturitnej skúšky, resp. predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky. Vo väčšej miere, ako tomu bolo doteraz, sa bude prihliadať na výsledky písomných skúšok.
     Zmeny  vo výchovno-vzdelávacom procese i v organizácii vyučovania prinesie aj úprava školskej legislatívy, podľa ktorej bude možné prekročiť maximálny počet žiakov v triede určený v školskom zákone, a to na základe návrhu zriaďovateľa príslušnej školy a po súhlase rady školy. O zvýšení počtu žiakov v príslušných triedach uvedených škôl rozhodne riaditeľ školy, ak tieto triedy budú spĺňať hygienické požiadavky. K prijatiu vyššieho počtu žiakov sa už nebude musieť vyjadriť Štátna školská inšpekcia.
     Rovnako bude môcť riaditeľ strednej školy od septembra určovať dĺžku prestávok po jednotlivých vyučovacích hodinách, a to po prerokovaní v pedagogickej rade školy, pričom spravidla po tretej vyučovacej hodine bude nasledovať prestávka najmenej 20 minút. V tomto prípade sme prihliadali na požiadavky pedagogickej praxe pri optimálnej organizácii vyučovania. 

Michal Kaliňák,
hovorca ministra

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku