Základné a stredné školy a školské zariadenia dostanú vďaka eurofondom notebooky

19.03.2012

     Základné a stredné školy, ako aj školské zariadenia zapojené do národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov budú môcť získať na aktivity v oblasti kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov notebooky s aplikačným softvérom. Distribuovať ich školám bude Metodicko-pedagogické centrum, ktoré je prijímateľom národného projektu.
     Počet notebookov pridelených na jednotlivé školy závisí od typu a veľkosti školy, resp. školského zariadenia. Podmienkou však je jej záväzné prehlásenie, že zo svojich pedagogických zamestnancov zabezpečí minimálne jedného účastníka na vzdelávanie v rámci tohto národného projektu a zároveň zabezpečí neprekrývanie aktivít a výdavkov s inými národnými, resp. dopytovo orientovanými projektmi, do ktorých je zapojená. Počítače budú môcť využívať pedagogickí a odborní zamestnanci na plnenie úloh vyplývajúcich zo vzdelávania, ale aj pre potreby ostatných aktivít projektu.
     Metodicko-pedagogické centrum  vyzýva všetky školy a školské zariadenia, ktoré ešte neboli oslovené MPC, aby sa informovali o možnostiach  ich dodania. Ďalšie potrebné  informácie môžu získať na internetovej stránke MPC
http://www.mpc-edu.sk/library/files/inform_cia_distrib_cia_notebooky.pdf

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku