Zajtra sa uskutoční celoplošné testovanie žiakov piateho ročníka na ZŠ

21.11.2017
     Už zajtra si na celom Slovensku otestujú piataci svoje vedomosti z matematiky a slovenského, resp. maďarského jazyka a literatúry v rámci Testovania 5. Celkovo sa do neho zapojí 1 482  základných škôl, z toho  126 škôl s vyučovacím jazykom maďarským (VJM), pričom celkovo je prihlásených viac než  49 300 piatakov, z toho takmer 3 200 žiakov zo škôl s VJM.
     Cieľom Testovania 5-2017, na ktorého realizáciu bolo vyčlenených 160 000 eur, je vstupné hodnotenie vedomostí a zručností žiakov na začiatku druhého stupňa ZŠ (nižšieho stredného vzdelávania). Školám poskytne spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z prvého na druhý stupeň ZŠ a poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle.
     Úlohy v Testovaní 5-2017 budú zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. Test z matematiky pozostáva z úloh s matematickým a s reálnym kontextom, t. j. úloh z reálneho života, pričom súčasťou niektorých úloh boli aj grafy a tabuľky. Absolvujú ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
     Testovanie 5-2017 organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a bude prebiehať celoplošne v papierovej forme. Výsledky budú dostupné v januári 2018.
     V rámci prípravy žiakov na testovanie mali školy s vhodným počítačovým vybavením a pripojením na internet v dňoch 8. - 10. novembra 2017 možnosť využiť ponuku prípravných testov v elektronickej podobe. Túto možnosť využilo 340 základných škôl a viac než 8 000 piatakov, ktorí riešili e-testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry. V týchto dňoch NÚCEM posiela riaditeľom týchto škôl detailné výsledky ich škôl v elektronickej príprave na Testovanie 5-2017. Školám, ktoré nemajú vhodné počítačové vybavenie a internetové pripojenie, NÚCEM tieto prípravné testy sprístupnil na vytlačenie a papierovú prípravu žiakov.
     V nadväznosti na vyjadrenie Spoločenstva učiteľov a priateľov slovenčiny, ministerka školstva Martina Lubyová zastáva k testovaniu jednoznačný postoj: „Keď v rámci testov PISA Slovensko klesá stále hlbšie a hlbšie, potrebujeme mať takýto nástroj k dispozícii pravidelne a celoplošne, aby sme vedeli diagnostikovať, v čom sú naše problémy, a aby sme vedeli urobiť nejakú nápravu“.
     Podporu Testovaniu 5 vyjadrilo aj Združenie základných škôl Slovenska. „Jednoznačne schvaľujeme Testovanie ako nástroj na autoevalváciu školy. Je správny krok mať testovanie žiakov po každom stupni vzdelávania,“ uviedla prezidentka združenia Alena Petáková.
     Predseda Rady Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny Miloslav Vojtech sa dištancuje od vyhlásení úzkej skupinky jednotlivcov na sociálnych sieťach spochybňujúcich Testovanie 5 a je za návrat diskusie o tejto otázke do odbornej a konštruktívnej roviny. „K otázke obsahu Testovania 5 v predmete slovenský jazyk a literatúra by sa mali vyjadriť predovšetkým relevantní odborníci a učitelia pre daný stupeň vzdelávania, ktorý je testovaný, ako aj autori koncepcie vyučovania slovenského jazyka a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania.“ SAUS je podľa neho za urýchlené doriešenie legislatívneho rámca pre Testovanie 5, aby sa predišlo jeho spochybňovaniu.

Foto: TASR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku