Zajtra sa na vybraných základných školách uskutoční testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti

27.04.2011

     Celkovo 4 109 žiakov 9. ročníka vybraných základných škôl (z toho 3 804 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským a 305 zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským) sa zajtra 28. apríla 2011 zúčastní na testovaní matematickej a čitateľskej gramotnosti.
     Testovanie už štvrtý rok realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Matematickú a čitateľskú gramotnosť overí aj u 214 žiakov so zdravotným znevýhodnením. Reprezentatívny výber zahŕňa spolu 112 škôl (101 s vyučovacím jazykom slovenským a 11 s vyučovacím jazykom maďarským). Testovanie má dve časti (test matematickej a test čitateľskej gramotnosti) a nemá náhradný termín. Jeho cieľom je jednak overiť schopnosť žiakov aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v reálnych životných situáciách a následne prostredníctvom výskumnej správy poukázať na potrebu zavádzania nových spôsobov a foriem vyučovania do našich škôl.
     Testy sú zostavené tak, aby súviseli s prebiehajúcou reformou obsahu vzdelávania v slovenskom školstve, ktorá je zameraná na rozvoj kritického a tvorivého myslenia. Väčšina úloh sa preto líši od „učebnicových príkladov" a obsahuje rôzne grafy, tabuľky, obrazce, súvislé aj nesúvislé texty, ktoré je potrebné pochopiť, hodnotiť či interpretovať. Okrem výsledku sa hodnotí aj postup riešenia. V testoch matematickej a čitateľskej gramotnosti sa sledujú tri úrovne kompetencií, ktoré sú vymedzené v štúdii OECD PISA, a to reprodukčná úroveň, úroveň prepojenia a úroveň reflexie.
     Výskumná správa z testovania sa každý rok zasiela všetkým základným školám v SR a zároveň je zverejnená na internetovej stránke www.nucem.sk v časti Testovanie 9/Dokumenty/Publikácie.

Bratislava 27. apríl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku