Začína sa predbežná kontrola formálnej správnosti žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj

05.01.2012

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) bude od 6. do 20. januára 2012 poskytovať predbežnú kontrolu formálnej správnosti žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci priebežnej výzvy operačného programu (OP) Vzdelávanie zameranej na podporu vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít.
     Zároveň od 9. do 23. januára 2012 vykonajú zamestnanci ASFEU aj predbežnú formálnu kontrolu projektov, ktoré žiadatelia pripravujú v rámci výzvy OP Výskum a vývoj určenej na obnovu a budovanie technickej infraštruktúry výskumných organizácií.
    
V uvedenom období budú formálnu kontrolu projektov realizovať bezplatne zamestnanci ASFEU v jej regionálnych informačných kanceláriách - v Bratislave, Košiciach, vo Zvolene a v prípade OP Vzdelávanie aj v Žiline.
     Záujemcovia o predbežnú formálnu kontrolu svojich projektov si prostredníctvom elektronického rezervačného systému zverejnenom na stránke ASFEU www.asfeu.sk môžu po jednoduchej registrácii zvoliť dátum a konkrétnu regionálnu kanceláriu. Predmetom 90-minútovej konzultácie je formálna úplnosť žiadostí, nie obsahová stránka projektu. Počet konzultácií je obmedzený na jednu návštevu každého žiadateľa.

Priebežná výzva OP Vzdelávanie končí 20. januára 2012
    
Priebežnú výzvu s názvom Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu, vrátane ich ďalšieho vzdelávania aktualizovala ASFEU dňa 21. novembra 2011. Projekty môžu predkladať všetky typy základných, základných umeleckých a stredných škôl, miestna samospráva a mimovládne organizácie za podmienok stanovených výzvou. Dôležitou podmienkou je, aby žiadateľovi už bola schválená Žiadosť o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu alebo už vystupoval ako partner v rámci spomenutej žiadosti o poskytnutie podpory. Žiadatelia v tejto výzve môžu získať nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu vo výške od 100 000 eur do 500 000 eur na jeden projekt. Žiadosti je potrebné zaslať do ASFEU do 20. januára 2012.

Výzva OP Výskum a vývoj s uzávierkou 23. januára 2012
    
Do výzvy zameranej na obnovu výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia sa môžu zapojiť výskumné organizácie definované v úplnom znení výzvy, ktoré nespadajú pod schémy štátnej pomoci, konkrétne to môžu byť verejné, štátne a súkromné vysoké školy, SAV a jej ústavy, organizácie a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, ako aj mimovládne organizácie výskumu a vývoja, ktoré majú v predmete činnosti výskum alebo výskum a vývoj. Žiadateľom z celého Slovenska, okrem Bratislavského kraja, môžu byť z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prerozdelené finančné prostriedky vo výške 65 mil. eur, pričom minimálna výška príspevku predstavuje 1,5 mil. eur a maximálna výška príspevku 3 mil. eur na jeden projekt. Projekty je potrebné predložiť do ASFEU do 23. januára 2012.

     Podrobné informácie o predmetných výzvach sú k dispozícii na internetovej stránke www.asfeu.sk pod OP Vzdelávanie v časti Aktuálne výzvy a pod OP Výskum a vývoj v časti Aktuálne výzvy.

Bratislava 5. január 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku