Začali sa ústne maturity

22.05.2017
     Pre 39 670 maturantov študujúcich na viac ako 700 stredných školách sa dnes začalo obdobie ústnych maturít. Novinkou tohto roku je, že žiaci bilingválnych stredných škôl absolvujú po prvýkrát maturitnú skúšku z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca. Obdobie ústnej časti maturitnej skúšky potrvá do 9. júna.
     Maturitnú skúšku na gymnáziách tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet. V prípade gymnázií s vyučovacím jazykom národnostných menšín sú to vyučovací jazyk, slovenský jazyk a literatúra, resp. slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM), cudzí jazyk a voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov. Pre maturantov gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi je skladba maturitných predmetov nasledovná - maturujú zo slovenského jazyka a literatúry, druhého vyučovacieho jazyka, voliteľného predmetu zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a jedného až štyroch voliteľných predmetov.
     Maturitnú skúšku na stredných odborných školách (SOŠ) a konzervatóriách tvoria štyri predmety: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a  praktická časť odbornej zložky. Skladbu maturitných predmetov tvoria v prípade SOŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín tieto predmety: vyučovací jazyk, slovenský jazyk a literatúra, resp. slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM), cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. Predmety maturitnej skúšky v triedach stredných odborných škôl s dvoma vyučovacími jazykmi sú slovenský jazyk a literatúra, druhý vyučovací jazyk, teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.
     Čas na prípravu odpovede závisí od konkrétneho maturitného predmetu. Vo väčšine prípadov je to 20 minút, informatika, deskriptívna geometria a teoretická časť odbornej zložky majú vymedzený čas na prípravu 30 minút. Čas určený na odpoveď je 20 minút, iba v prípade teoretickej časti odbornej zložky je to 30 minút. Osobitný priebeh má maturitná skúška z predmetu praktická časť odbornej zložky, kde na prípravu a výkon je určený časový limit maximálne 24 hodín.
    Opravná maturitná skúška z internej časti maturitnej skúšky, okrem jej písomnej formy, sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku