Výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách

  • Dátum: 25.07.2019

     Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v lete 3 výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách.
     Výzva „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ je zameraná na skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vysoké školy sa môžu prostredníctvom výzvy uchádzať o finančné prostriedky na pedagogické praxe a pedagogické stáže.  Do tejto výzvy sa môžu zapojiť vysoké školy v rámci celého Slovenska, vrátane bratislavského samosprávneho kraja.
     Výzva „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ je obdobou výziev "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" a "Čitateľská, matematická, prírodovedná a finančná gramotnosť na gymnáziu". Jej cieľom je  podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie. Aktivity výzvy sú zamerané tak na žiakov stredných škôl s výnimkou gymnázií, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov týchto škôl vrátane vytvárania pedagogických klubov. Aj táto výzva bude dostupná v rámci celého Slovenska, a teda aj v bratislavskom samosprávnom kraji.       
     Výzva „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ je určená mimovládnym/neziskovým organizáciám. Cieľom výzvy je umožniť zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Výzva je určená aj podpore pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl a doplnkovo aj podpore profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou. Oprávneným miestom realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.
     Ku všetkým výzvam sa uskutočnia aj informačné semináre pre žiadateľov, o čom bude Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informovať prostredníctvom stránky: https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku