Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2014

 • Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy v roku 2014
 • Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov pre oblasť rozvoja výchovy a vzdelávania ďalším zavádzaním grafických systémov do odborného vzdelávania a prípravy v roku 2014
 • Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2014
 • Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2014
 • Vyhodnotenie výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2014“
 • Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov PROTIDROGOVÁ PREVENCIA 2014
 • ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2014“
 • ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo“
 • Vyhlásenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt ZDRAVIE NA TANIERI 2014
 • ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2014
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku