» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2014 » ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2014

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2014

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2014 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v stanovenom termíne predložených odbormi školstva príslušných okresných úradov v sídle krajov (ďalej len „OŠ“) spolu 102 projektov s požiadavkou 182 912 € na ich realizáciu, čo je mnohonásobne vyššia požiadavka ako je vyčlenený objem finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Z podaných projektov Medzirezortná komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zasadnutí dňa 26. mája 2014 vybrala 29 projektov na pridelenie účelových finančných prostriedkov základným a stredným školám, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke (pozri Zoznam vybraných projektov 2014).

Ďalšie projekty nemôžu byť v tomto roku podporené z dôvodu finančných podmienok (pridelený objem finančných prostriedkov na realizáciu projektov s environmentálnou problematikou je limitovaný – 48 000 €).

Najčastejšie nedostatky v projektoch boli nasledovné:
  • nerešpektovanie prioritných tém,
  • všeobecný popis projektu bez konkrétneho rozpracovania,
  • realizácia aktivít nesúvisiacich s projektom, slabá využiteľnosť projektu (časté jednorazové aktivity – napr. exkurzie, úprava areálu, školenia),
  • nízka účasť žiakov na realizácii projektu,
  • prekročenie limitu 10 % z požadovaných finančných prostriedkov na režijné náklady (porušená podmienka výzvy),
  • neprimeraná požiadavka finančných prostriedkov na vybavenie školy (napr. nákup dlažby, materiálu na úpravu areálu školy, altánku, tabúľ, lavíc, fotoaparátov, príslušenstva k PC).
Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného OŠ a vyšším územným celkom prostredníctvom ministerstva v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

Školy umožnia členom komisie zhodnotiť realizáciu projektov, príp. pošlú pozvánky na realizované aktivity členom komisie (na adresu sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR).
 
formát pdf Zoznam vybraných projektov 2014


ENVIROPROJEKT 2014 - Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2014 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom
ENVIROPROJEKT 2014.
Finančné prostriedky budú pridelené na základe § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom verejných, súkromných a cirkevných základných a stredných škôl v súlade s nižšie zverejnenou výzvou na rok 2014.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ základnej alebo strednej školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v súlade s § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. spolu s povinnou prílohou k žiadosti v požadovanom rozsahu podľa výzvy.

Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja) je
2. apríl 2014.
Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 15. apríla 2014.