Navigácia

Výzva - Rozšírenie inovácií do výchovy a vzdelávania v školách

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty v rámci programu "Rozšírenie inovácií do výchovy a vzdelávania v školách"

AKTUALIZÁCIA: Zoznam podporených a nepodporených žiadostí bol zverejnený a je dostupný nižšie na tejto podstránke medzi dokumentami. V rámci výzvy bolo podporených 9 organizácií celkovou sumou 950 000 EUR. Dôvodom neschválenia niektorých žiadostí bola celková finančná alokácia, ktorá bola určená na výzvu, pričom podporené boli žiadosti s najvyšším bodovým hodnotením (organizácie, ktoré mali priemerne viac ako 80 bodov).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty v rámci programu "Rozšírenie inovácií do výchovy a vzdelávania v školách", cieľom ktorej je šíriť overené vzdelávacie inovácie a zvýšiť podiel nových inovatívnych prístupov vo výchove a vzdelávaní v základných školách, stredných školách a v poslednom ročníku materských škôl.

Dátum vyhlásenia: 08.09.2023
Dátum uzávierky: 8.10.2023 do 23:59 hod.

Výzva nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu Koncepcie pre dlhodobú podporu rozšírenia inovácií vo vzdelávaní č. 332 z 12. júna 2023, ako aj na Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania schválený vládou Slovenskej republiky 27. 6. 2018.

Za inovácie a inovatívne postupy vo výchove a vzdelávaní sa pre účely tejto výzvy rozumie:

 1. podpora rozvoja gramotností (napr. digitálnej gramotnosti, mediálnej gramotnosti, finančnej gramotnosti a podobne),
 2. podpora participatívnosti a rastového nastavenia škôl,
 3. podpora aktivizačných foriem výchovy a vzdelávania, vrátane bádateľských metód, gamifikácie, riešenie problémov, tvorivých aktivít a podobne,
 4. podpora personalizácie výchovy a vzdelávania a inkluzívneho prístupu,
 5. podpora vyrovnávania rozdielov prostredníctvom efektívneho vzdelávania,
 6. podpora responzívnej  a inovatívnej odbornej prípravy vzhľadom na potreby trhu práce.

Na realizácie aktivít v rámci jedného alebo viacerých podcieľov môžu oprávnení žiadatelia žiadať o finančnú dotáciu vo výške 80 000 až 200 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 950 000 EUR.

Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ako aj štátom uznané cirkvi alebo náboženské spoločnosti, ktoré sú zriaďovateľmi účelových zariadení cirkvi a zriaďovatelia stredísk služieb škole.

Minimálna výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa je vo výške 10 % z celkovej výšky finančných prostriedkov z dotácie.

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu žiadateľ prekladá prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na https://minedu.egrant.sk/.

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.minedu.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k nej.

Zoznam príloh k výzve:

 1. Vzor matice logického rámca
 2. Vzor rozpočtu
 3. Vzor splnomocnenia štatutárneho zástupcu žiadateľa
 4. Vzor harmonogramu aktivít projektu
 5. Vzor čestného vyhlásenia žiadateľa

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky