Výzva rezortu školstva na ďalšiu podporu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

04.03.2015
     Včera 3. marca 2015 vypísalo ministerstvo školstva výzvu na pridelenie účelových finančných prostriedkov v hodnote 50 000 EUR na predkladanie projektov v oblasti „Podpora a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015“. Táto suma predstavuje ďalšie finančné prostriedky k doteraz vynaloženým 34 mil. eur na národné projekty v doznievajúcom programovom období a plánovaným 458 mil. eur pre programové obdobie 2014 – 2020.
     „Žiadosť o podporu projektu môžu zriaďovatelia základných škôl zaslať poštou na adresu rezortu školstva do 2. apríla 2015, pričom projekt sa musí realizovať v období od 1. júna do 30. novembra 2015“, povedal minister školstva Juraj Draxler.
    
Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovností príležitosti v praxi, a to podporou záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie.
     Počas predchádzajúcich troch rokov ministerstvo takto zo štátneho rozpočtu podporilo 60 projektov v hodnote  162 937 EUR.
     K podporným aktivitám rezortu na zlepšovanie vzdelávania u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia patria:
- zavádzanie celodenného výchovného systému,
- spolupráca učiteľov so sociálnymi pracovníkmi,
- zabezpečenie pedagogických asistentov učiteľa,
- metodika pre učiteľov k podpore inkluzívneho vzdelávania.

Dlhodobé aktivity zo zdrojov EÚ
     Ministerstvo školstva dlhodobo realizuje z Operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom Metodicko-pedagocického centra a v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, tri národné projekty s cieľom podporiť vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. V dobiehajúcom programovom období na ne vynaložilo sumu 33 934 914,50 EUR.
     Projekt MRKI prebieha tretí školský rok a zaviedol na 200 ZŠ celodenný výchovný systém u 43 614 žiakov. Za cieľ si dal zapojiť čo najväčší počet žiakov do popoludňajších krúžkov tak, aby  deti boli čo najdlhšie v škole a umožnila sa im tak potrebná príprava na nasledujúci deň.
     MRKII v hodnote 7 372 059 EUR (6 266 224 EUR ESF + 1 105 804 ŠR) pripravuje 6 415 detí z marginalizovaných rómskych komunít v materských školách. Snahou pedagogických a odborných zamestnancov je pripraviť deti na vstup do základnej školy. Deti sa cez rôzne aktivity zoznamujú s fungovaním materských škôl a rodičia zároveň získavajú informácie o predprimárnej príprave. V projekte je zapojených 162 pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na sociálnej inklúzii či vzdelávacom procese.
     Aj suma 15 733 883,50 EUR je vyčlenená na zaradenie rómskych detí do systému vzdelávania tak, aby prišli do základnej školy pripravené a zabránilo sa tým ich neodôvodnenému preraďovaniu do špeciálnych základných škôl. Činnosť inkluzívnych tímov v rámci projektu PRINED začala v máji 2014 na 100 ZŠ a 50 MŠ. Pedagogickí zamestnanci, psychológovia či špeciálni pedagógovia, logopédi pôsobia priamo najmä v rómskych osadách, kde pracujú s deťmi predškolského veku.
     „Dôležitým výstupom v rámci projektov MRK I, MRK II a PRINED je aj vytvorenie viac ako 800 pracovných miest pre pedagogických asistentov, ktorí sú často z prostredia marginalizovaných rómskych komunít, či 400 miest pre odborných pracovníkov inkluzívneho tímu“, povedal Juraj Draxler.

Nové programové obdobie 2014 - 2020
     „I v ďalšom programovom období plánuje rezort školstva pokračovať v podpore vzdelávacích potrieb žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálne žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane marginalizovaných rómskych komunít, ale aj realizácii  inkluzívneho modelu vzdelávania, a to formou podpory projektov prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje“, povedal na ďalšie plány rezortu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.
     „Na podporu vzdelávania je v operačnom programe vyčlenených 458 746 509 EUR, a preto budeme radi, ak budeme môcť podporiť čo najviac kvalitných projektov“, dodal Draxler.
     Predpokladaná alokácia finančných prostriedkov na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania je vo výške 50 mil. EUR (zdroj Európsky sociálny fond). V snahe zlepšiť výsledky všetkých žiakov a študentov a ich uplatnenie sa na trhu práce bude táto oblasť podporená aj nepriamo ďalšími finančnými zdrojmi a aktivitami.
     Cieľom ministerstva školstva ako gestora prioritnej osi Vzdelávanie je využiť finančné prostriedky na prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce, zvýšenie kvality a inkluzívnosti všetkých úrovní vzdelávacieho systému od materských až po vysoké školy, vrátane oblasti celoživotného vzdelávania. Pozornosť bude venovaná  i podpore pedagógov na všetkých stupňoch škôl.

Vysvetlivky:
MRKI – NP Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít
MRKII – NP Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy
PRINED – NP Inkluzívneho vzdelávania
ESF – Európsky sociálny fond

Ilustračné foto: ZŠ Sabinov, projekt "Mami, ocko, uč sa so mnou čítať hravo".

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku