Výzva na získanie dotácie na rozvoj na podporu zavádzania systému kalkulácie úplných nákladov verejných vysokých škôl (UNIKAN)

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúcu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj (ďalej len „výzva“), s cieľom podporiť verejné vysoké školy pri implementácii postupov vedúcich k zabezpečeniu kalkulácie úplných nákladov na jednotlivé aktivity vysokej školy s cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť využívania zdrojov.

V strednodobom horizonte ministerstvo zvažuje zavedenie podmienky transparentného a vierohodného systému kalkulácie úplných nákladov na strane vysokej školy ako súčasť systému financovania verejných vysokých škôl. Systém kalkulácie úplných nákladov je z hľadiska ministerstva nevyhnutným predpokladom ďalšieho rozvoja systému financovania verejných vysokých škôl a súčasne ho ministerstvo považuje za nutný nástroj manažmentu vysokej školy pri rozhodovaní o nakladaní s disponibilnými zdrojmi.

Oprávnení žiadatelia
Žiadosť o dotáciu môžu podať len verejné vysoké školy, ktorým nebola poskytnutá dotácia na rozvoj na podporu zavádzania systému kalkulácie úplných nákladov v rokoch 2017 až 2019 v 1. a 2. kole.

Termín na predloženie žiadosti
Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť do siedmych pracovných dní od zverejnenia výzvy na webovom sídle ministerstva na email svs@minedu.sk a súčasne v tejto lehote podať na poštovú prepravu alebo formou elektronického podania s adresátom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia vysokých škôl, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Formou žiadosti je vyplnený formulár, ktorý je uvedený v prílohe tejto výzvy. Vysoká škola nepodáva samostatný projekt, ktorý by bol predmetom výberu a hodnotenia, ale sa prihlasuje k aktivitám vedúcim k zavedeniu systému kalkulácie úplných nákladov podľa vytvorenej metodiky systému UNIKAN.

Alokovaná suma
Celková výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je 405 000 eur.

Vymedzenie témy rozvojových projektov
Cieľom výzvy je podporiť tie verejné vysoké školy, ktoré začali implementovať modul UNIKAN v roku 2019 a motivovať ich tak pri zavedení systému kalkulácie úplných nákladov na ich jednotlivé aktivity vrátane prípravy vstupných údajov, ich spracovania a analýzy výsledkov. Pod kalkuláciou úplných nákladov sa na účely tejto výzvy rozumie aj alokácia výnosov z jednotlivých aktivít a komparácia nákladov a výnosov na jednotlivé aktivity. Manažment vysokej školy tak bude mať k dispozícií údaje o nákladoch a výnosoch spojených s uskutočňovaním jednotlivých študijných programoch, ako aj o ich štruktúre, v ďalšej etape implementácie bude vedieť lepšie posúdiť aj náklady a výnosy spojené s jednotlivými projektmi tvorivej činnosti, či ďalšími aktivitami vysokej školy.

Všeobecné podmienky
Dotáciu je možné použiť na osobné náklady zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na implementácii systému kalkulácie úplných nákladov (ďalej len „projekt“). Dotáciu je možné použiť aj na tovary a služby – odmeny pre zamestnancov mimo pracovného pomeru zúčastnených na projekte, organizáciu seminárov a školení (zaškolenie zamestnancov podieľajúcich na aktivitách projektu), príp. cestovné náhrady spojené s aktivitami projektu. Dotáciu nie je možné použiť na iné náklady a náklady nesúvisiace s implementáciou projektu.

Vysoká škola sa týmto zaväzuje najmä:

 • k vytvoreniu projektového tímu za účelom zabezpečenia aktivít potrebných pre naplnenie cieľov tejto výzvy a jeho vedenie na úrovni rektora, kvestora, prípadne relevantného prorektora;k vytvoreniu projektového tímu za účelom zabezpečenia aktivít potrebných pre naplnenie cieľov tejto výzvy a jeho vedenie na úrovni rektora, kvestora, prípadne relevantného prorektora;

 • vypracovať kalkuláciu úplných nákladov na oblasť vysokoškolského vzdelávania, oblasť výskumu a vývoja a oblasť ostatných aktivít patriacich do hlavnej činnosti vysokej školy, ako aj na jednotlivé študijné programy a ich internú analýzu za rok 2019 do 30. 9. 2020,

 • prekonzultovať identifikované problémy aplikácie metodiky a odporúčaných postupov s cieľom zlepšenia metodiky a dostupných nástrojov s ministerstvom a konzultantami ministerstva;

 • vypracovať kalkuláciu úplných nákladov na vyššie uvedené oblasti a ich internú analýzu za rok 2020 do 30. 9. 2021 a následne prekonzultovať svoje zistenia s ministerstvom,

 • sprístupniť ministerstvu údaje z vykonanej kalkulácie za roky 2019 a 20120 na úrovni študijných programov;

 • realizovať kalkuláciu nákladov na všetkých svojich súčastiach;

 • osobitne analyticky sledovať náklady hradené z poskytnutej dotácie na rozvoj;

 • používať na kalkuláciu nákladov FIS - SOFIA, modul UNIKAN, ak vedie účtovníctvo v tomto informačnom systéme.

Vysoká škola musí počítať najmä s nasledujúcimi aktivitami:

 • zmapovanie všetkých priestorov/miestností – zabezpečenie štruktúrovaných informácií napr. o ich výmere, kategórie priestorov (seminárna miestnosť, sklad, chodba...), prevažný účel používania (vzdelávanie, administratívna podpora...).zmapovanie všetkých priestorov/miestností – zabezpečenie štruktúrovaných informácií napr. o ich výmere, kategórie priestorov (seminárna miestnosť, sklad, chodba...), prevažný účel používania (vzdelávanie, administratívna podpora...).
 • spracovanie údajov o jednotlivých študijných programoch v požadovanej štruktúre, najmä rozsah hodín priamej výučby, alokácia využívaných priestorov, počty študentov, vyučujúci zabezpečujúci jednotlivé predmety,

 

 • zabezpečenie údajov o činnosti zamestnancov vysokej školy, najmä ich podiel na vzdelávacej, tvorivej a ostatnej činnosti a pod.

Ministerstvo na základe tejto výzvy predpokladá podporu všetkých verejných vysokých škôl – oprávnených žiadateľov. Každej podporenej vysokej škole budú poskytnuté finančné prostriedky nasledovne:

 • základná suma podpory je 15 000 eur na žiadateľa,

 • základná suma sa navýši o dotáciu odvodenú od prepočítaného počtu zamestnancov vysokej školy za rok 2018, pričom na jedného zamestnanca sa poskytne dotácia vo výške 35 eur.

Podmienky čerpania a zúčtovania dotácie na rozvoj budú upravené v zmluve o poskytnutí dotácie. Zúčtovanie poskytnutej dotácie sa zrealizuje v druhej polovici roka 2021. Poskytnutú dotáciu na základe tejto výzvy je možné použiť na financovanie aktivít v rokoch 2019 až 2021 (konkrétne podmienky upraví zmluva).

Indikatívny časový harmonogram
november 2019 – zverejnenie výzvy a posúdenie doručených žiadostí
december 2019 – uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie

Kritériá výberu
Dotácia bude poskytnutá oprávneným žiadateľom, ktorí doručia žiadosť určeným spôsobom a v určenej lehote.

Záverečné ustanovenia
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Ministerstvo si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu na základe tejto výzvy žiadnemu zo žiadateľov, ako aj poskytnúť dotácie v celkovo nižšej sume ako je uvedená alokovaná suma. Prípadné otázky k výzve adresujte na svs@minedu.sk.

V Bratislave dňa 18. 11. 2019

 

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku