Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto MŠ - 2015Informácia o poskytnutí dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015
 
V nadväznosti na Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015 bolo sekcii regionálneho školstva v stanovenom termíne doručených 426 žiadostí o poskytnutie dotácie. Z Bratislavského kraja bolo 44 žiadostí, z Trnavského 39, z Trenčianskeho 45, Nitrianskeho 54, Žilinského 65, Banskobystrického 56, Prešovského 65 a z Košického kraja 58 žiadostí.
Prevažujúcou formou rozšírenia kapacít v žiadostiach bola rekonštrukcia existujúcich priestorov pre potreby materskej školy (263). O rozšírenie kapacít materských škôl nadstavbou požiadalo 94 žiadateľov, prístavbou 69 žiadateľov a o výstavbu nových materských škôl prejavilo záujem 30 žiadateľov. Viacerí žiadatelia žiadajú aj o dva druhy rozšírenia kapacít materských škôl.
Žiadatelia zároveň žiadali aj o rozšírenie kapacít zariadení školského stravovania, či už zriadením nových výdajných školských jedální (19), alebo výstavbou nových školských jedální (17).
Z celkového počtu 426 žiadostí doručených MŠVVaŠ SR boli z procesu hodnotenia vyradené 4 žiadostí (len na vybudovanie výdajnej školskej jedálne žiadali dotáciu traja žiadatelia, jeden žiadateľ žiadal dotáciu len na vybudovanie spálne pre deti a jeden žiadateľ zaslal žiadosť omylom na MŠVVaŠ SR, namiesto na MF SR).
Po vyradení 4 žiadostí bolo členmi komisie na výber, hodnotenie a finančnú podporu žiadostí o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015 hodnotených 422 žiadostí.
Na základe výsledkov hodnotenia dotáciu získa 113 žiadateľov, pre ktorých bude rozdelená suma 9 500 000,- €. Z tejto sumy je vyčlenených 9 000 000,- € na kapitálové výdavky a 500 000,- € na bežné výdavky.
Úspešní žiadatelia budú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzvaní na realizáciu ďalších krokov spojených s poskytnutím dotácií.
V prípade, ak vybraní žiadatelia odmietnu prijať dotáciu za podmienok určených v zmluve (napr. kvôli úprave sumy dotácie), dotáciu získajú ďalší žiadatelia, ktorí dosiahli minimálne 85 bodov, ale neboli zaradení medzi úspešných žiadateľov, z dôvodu sumy vyčlenenej na predmetnú dotáciu.


Súbor typu pdf Zoznam úspešných žiadateľov

Súbor typu pdf Zoznam neúspešných žiadateľov

Súbor typu pdf Zoznam vyradených žiadateľov

Súbor typu pdf Zoznam členov komisie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotáciu na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania pri týchto materských školách. Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“).

Kapacity materských škôl sa budú rozširovať nasledovnými formami:
  • prístavba materských škôl formou modulov,
  • prístavba materských škôl formou nadstavby,
  • výstavba nových materských škôl formou modulov,
  • rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl (prednostne priestorov, ktoré sa využívali alebo v súčasnosti využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť).
Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie sa bude prihliadať na aktuálny počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl (viď príloha výzvy).

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 7 výzvy písomne na formulári „Žiadosť“ spolu s ďalšími prílohami uvedenými vo výzve na adresu:

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 831 30 Bratislava“.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
 
streda, 25. február 2015, do 24,00 hod.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky