Navigácia
Skočiť na obsah

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových MŠ


Vyhodnotenie výzvy

Informácia o poskytnutí dotácie na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách na rok 2015

 
V nadväznosti na Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách na rok 2015 bolo sekcii regionálneho školstva doručených 267 žiadostí o poskytnutie dotácie. Z Bratislavského kraja bolo 17 žiadostí, z Trnavského 22, z Trenčianskeho 25, Nitrianskeho 35, Žilinského 38, Banskobystrického 30, Prešovského 57 a z Košického kraja 43 žiadostí.

Žiadatelia žiadali o rozšírenie kapacít:
-          výstavbou nových materských škôl najmä formou modulov: 22 žiadateľov
-          prístavbou najmä formou modulov: 38 žiadateľov
-          nadstavbou: 30 žiadateľov
-          rekonštrukciou: 84 žiadateľov

Žiadatelia žiadali o udržanie kapacít:
-          prístavbou najmä formou modulov: 9 žiadateľov
-          nadstavbou: 2 žiadatelia
-          rekonštrukciou: 38 žiadateľov

Žiadatelia zároveň žiadali aj o rozšírenie kapacít zariadení školského stravovania, či už zriadením nových školských jedální (13), alebo výstavbou nových výdajných školských jedální (12).
Z celkového počtu 267 žiadostí doručených MŠVVaŠ SR boli z procesu hodnotenia vyradené 2 žiadosti, ktoré boli podané po dátume určenom vo výzve ako konečný (po 28. 07. 2015).
Po vyradení 2 žiadostí bolo členmi komisie na výber, hodnotenie a finančnú podporu žiadostí o poskytnutie dotácie na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015 hodnotených 265 žiadostí.

Na základe výsledkov hodnotenia sa na podporu predkladá 78 žiadateľov, na ktoré bude rozdelená suma 5 000 000,- €. Z tejto sumy je vyčlenených 4 750 000,- € na kapitálové výdavky a 250 000,- € na bežné výdavky.
Úspešní žiadatelia budú elektronickou poštou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzvaní na realizáciu ďalších krokov spojených s poskytnutím dotácií.

V prípade, ak vybraní žiadatelia odmietnu prijať dotáciu za podmienok určených v zmluve (napr. kvôli úprave sumy dotácie), dotáciu získajú ďalší žiadatelia, ktorí dosiahli minimálne 85 bodov, ale neboli zaradení medzi úspešných žiadateľov, z dôvodu sumy vyčlenenej na predmetnú dotáciu.   


Súbor typu pdf Zoznam úspešných žiadateľov

Súbor typu pdf Zoznam neúspešných žiadateľov

Súbor typu pdf Zoznam vyradených žiadateľov

Súbor typu pdf Zoznam členov komisie

 

Výzva


     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 opätovne vyčlenilo finančné prostriedky na dotáciu na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôla zariadení školského stravovania pri týchto materských školách. Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“).
     Kapacity materských škôl sa budú rozširovať nasledovnými formami:
a) prístavba materských škôl najmä formou modulov,
b) prístavba materských škôl formou nadstavby,
c) výstavba nových materských škôl najmä formou modulov,
d) rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl (prednostne priestorov, ktoré sa využívali alebo v súčasnosti využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť).
     Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.
     Dotáciu je možné poskytnúť len obciam, ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti o dotáciu
a) finančné prostriedky na rozšírenie kapacít materskej školy z prostriedkov Európskej únie alebo
b) zo štátneho rozpočtu.
     Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie sa bude prihliadať na aktuálny počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl (viď príloha výzvy).
     Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 7 výzvy písomne na formulári „Žiadosť“ spolu s ďalšími prílohami uvedenými vo výzve na adresu:
„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 831 30 Bratislava“.
     Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je utorok 28. júl 2015, do 24.00 h.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky