Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2015

 
Zverejnenie výsledkov
Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení  na rok 2015
 
     V rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2015(ďalej len „výzva“) bolo sekcii regionálneho školstva MŠVVaŠ SR doručených 27 žiadostí.

     Jednotlivé žiadosti boli odborne posúdené 9 člennou odbornou komisiou na posúdenie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení  na rok 2015 (ďalej len „komisia“). Zloženie a činnosť tejto komisie upravuje Štatút komisie na posúdenie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2015.

     Z predložených žiadostí boli vyradené 4 žiadosti, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Podmienky výzvy splnilo 23 oprávnených žiadateľov/žiadateliek. Z hodnotených žiadostí komisia vybrala 15 na pridelenie dotácie, ktorej výšku schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


Súbor typu pdf Schválená dotácia
Súbor typu pdf Neschválená dotácia 
Súbor typu pdf Zoznam členov komisie


     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie na podporu v oblasti vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení (ďalej len„odborné časopisy“). Dotácie sa poskytujú v oblasti podľa §6c ods.1 písm. c) zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
 

Základný cieľ

  • Sprístupňovanie problematiky školského vzdelávania v širších sociokultúrnych súvislostiach a premenách so zámerom podporiť odborný diškurz pracovníkov materských škôl, základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
  • Časopisy tematicky pokrývajú podstatné aspekty edukácie: obsahy vzdelávania, legislatívu, inštitucionálne rámce a štruktúry, problémy praxe a vplyv vzdelávacej politiky na výsledky vzdelávania.
  • Publikovanie aktuálnych článkov, komentárov, diskusií, teoretických a prehľadových štúdií vyznačujúcich sa metodologickou transparentnosťou, precíznym mechanizmom usudzovania, originalitou získaných dát, relevanciou voči procesom vo vzdelávacej realite a potenciálnou inšpiratívnosťou pre vzdelávaciu politiku. 
  • Časopisy určené deťom, žiakom a mládeži prinášajú témy, prístupy či rubriky, ktoré sú v súlade so základnými princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj so štátnym vzdelávacím programom. Podnecujú ich k zamysleniu nad postojmi, návykmi, hodnotami a životným štýlom; predkladajú žánrovú pestrosť a bohatú ponuku našej kultúrnej pamäti a vedú ich k vlastnému postoju, otvorenosti, komunikatívnosti, informovanosti a k zodpovednosti. Obsahujú hodnotný beletristický či poetický literárny text a ilustrácie (fotografie, perovky etc.), ako aj inšpiráciu na školské akcie a projekty.
  • Podpora čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.Zvyšovanie jazykovej kultúry a formovanie pozitívneho vzťahu detí, mládeže a dospelých k slovenskému jazyku. Zvýšenie spoločenskej prestíže čítania.
     Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom v zmysle ustanovenia § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Konečný termín predloženia žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 18. apríla 2015.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku