Navigácia

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania časopisov v roku 2016


Zverejnenie výsledkov
Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení,  časopisov pre deti, časopisov pre žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení a časopisov pre učiteľov a pedagogických zamestnancov na rok 2016

V rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, časopisov pre deti, časopisov pre žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení a časopisov pre učiteľov a pedagogických zamestnancov na rok 2016 (ďalej len „výzva“) bolo sekcii regionálneho školstva  MŠVVaŠ SRdoručených 25 žiadostí.

Jednotlivé žiadosti odborne posúdila 9-členná odborná komisia na posúdenie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vydávania časopisov. Z predložených žiadostí boli vyradené 2 žiadosti, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Podmienky výzvy splnilo 23 oprávnených žiadateľov/žiadateliek. Z hodnotených žiadostí komisia vybrala 18 na pridelenie dotácie, ktorej výšku schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Súbor typu pdf Schválená dotácia

Súbor typu pdf Neschválená dotácia

Súbor typu pdf Zoznam členov komisie

 
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania časopisov v roku 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení, časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení a časopisov pre učiteľov a pedagogických zamestnancov v roku 2016 (ďalej len „časopisy“). Dotácie sa poskytujú podľa § 6c ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
 
Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom v zmysle ustanovenia § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
 
Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ písomne na formulári s názvom „Žiadosť“ (vrátane prílohy) na adresu:

Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava
 
s označením na obálke: „Časopisy – výzva na rok 2016“

Vyplnenú žiadosť je potrebné poslať aj elektronicky na adresu casopisy2016@minedu.sk.

Konečný termín predloženia žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
 
                                                31. marec 2016.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky