Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2015

    

Súbor typu pdf Vyhodnotenie žiadostí 

Súbor typu pdf Zamietnuté žiadosti 
          Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania.
     Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na zvyšovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov z oblasti kultúry, histórie, geografie, prírodovedných  a technických odborov s ich možným využitím v edukačnom procese.
     Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 2 výzvy písomne a zároveň elektronicky (nie v pdf), s príslušnými náležitosťami a dokladmi, do 30 dní od zverejnenia výzvy na formulári s názvom  Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskejrepublikyna  obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2015. Podrobnosti o aktivite sa nachádzajú vo výzve.
 
Žiadosť v písomnej podobe je potrebné poslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava
 
Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné poslať na adresu: gabriela.vincencova@minedu.sk
 
Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je: 19. máj 2015.

 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku