Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2017“

 
Vyhlásenie výsledkov
výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií k výzve
 ZDRAVIE NA TANIERI 2017
 
V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií k projektu pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2017 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 147 projektov s požiadavkou 1 028 887EUR  na ich realizáciu.

Z podaných projektov medzirezortná komisia pre výber a hodnotenie projektov vybrala 15 projektov s výškou finančného príspevku v sume 100 000 EUR.

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom zmluvy o pridelení dotácie a škola, zariadenie školského stravovania, ktoré je súčasťou školy je povinné pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.


Súbor typu pdf Zdravie na tanieri 2017 - vybrané projekty

Súbor typu pdf Zdravie na tanieri 2017 - nevybrané projekty

Súbor typu pdf Zdravie na tanieri 2017 - vyradené projekty


 
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu  zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2017“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly na rok 2017 na dotácie k projektu Zdravie na tanieri 2017.Účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre zriaďovateľa zariadenia školského stravovania podľa §6 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
Cieľom podpory je najmä
 
Prevencia obezity
-  motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov využitím regionálnych potravinárskych produktov
-  sprievodnými aktivitami s cieľom vytvoriť zdravé prostredie v škole „SMART  ŠKOLA“, a podpory predaja zdravšej voľby nápojov a potravín v školách prostredníctvom „SMART FOOD“ automatov
-  pitným režimom na tému „Moje aqua video“ alebo „Moje aqua selfie“
 
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
                                                                19. máj 2017.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky