Navigácia

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2016“


Vyhlásenie výsledkov
výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií k výzve
ZDRAVIE NA TANIERI 2016
 
V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií k projektu pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2016 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 104 projektov s požiadavkou 109 455,80 EUR na ich realizáciu.

Z podaných projektov medzirezortná komisia pre výber a hodnotenie projektov vybrala 26 projektov s výškou finančného príspevku v sume 73 640 EUR.

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom zmluvy o pridelení dotácie a škola, zariadenie školského stravovania, ktoré je súčasťou školy je povinné pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.


Súbor typu pdf Zdravie na tanieri 2016 - vybrané projekty

Súbor typu pdf Zdravie na tanieri 2016 - nevybrané projekty

Súbor typu pdf Zdravie na tanieri 2016 - vyradené projekty

Súbor typu pdf Zloženie komisie

 
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu  zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2016“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly na rok 2016 na dotácie k projektu Zdravie na tanieri 2016. Účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre zriaďovateľa zariadenia školského stravovania podľa §6 ods. 2 písm. e) a §9 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Cieľom podpory je najmä
 
-          realizácia aktivít na podporu prevencie obezity a vytvárania zdravého prostredia v školách
-          motivácia žiakov k zmene stravovacích návykov
-          podpora diétneho režimu stravovania
-          pitný režim na tému „moje aqua video“ alebo „moje aqua selfie“
-          podpora odborných zručností v aplikácii výživových odporúčaní s využitím regionálnych produktov.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
                                      
                                                     8. apríl 2016
.Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky