Navigácia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2016

 
Informácia o hodnotení a výbere žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVV a Š SR na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2016
 
Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2016 sa dňa 3. 6. 2016 uskutočnilo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rokovanie medzirezortnej komisie.
Medzirezortná komisia posudzovala 35 žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré boli predložené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dotácia bola poskytnutá 34 žiadateľom. Jedna žiadosť nedosiahla minimálny počet bodov podľa bodu 3 Výzvy. Finančné prostriedky vo výške 150 000 EUR boli rozdelené 34 žiadateľom. Podrobnosti sa nachádzajú v prílohách 1 a 2.
Výšku pridelených finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa návrhu medzirezortnej komisie.

Súbor typu pdf Príloha č. 1

Súbor typu pdf Príloha č. 2

 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 25. februára 2016 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách (ďalej len „DDI“) na rok 2016. Finančné prostriedky sa neposkytujú na výstavbu DDI.
 
Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom (prevádzkovateľom DDI) podľa § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Napríklad za školské zariadenia podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré prevádzkujú DDI, predkladajú žiadosti o poskytnutie dotácie ich zriaďovatelia podľa § 6c ods. 2 písm. a).
 
Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVVaŠ SR najneskôr do 24. marca 2016.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky