Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na vytvorenie univerzitného centra USA pre vzdelávanie v slovenskom jazyku

1.  Základný cieľ
 

Ministerstvo školstva,   vedy,   výskumu   a   športu   Slovenskej   republiky   (ďalej   len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2013 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie naoblasť podpory výučby slovenského jazyka v USA.
 
Podpora výučby slovenského jazyka v USA vychádza z uznesenia vlády č. 625/2008 ku Koncepcii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 a Programu štátnej politiky vo vzťahu k  Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2013. Je zameraná na vytvorenie možností vzdelávania sa v slovenskom jazyku interaktívnou elektronickou formou pre krajanské komunity, novodobých migrantov ako aj záujemcov o zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku.
 
Výstupom bude vytvorenie univerzitného centra na výučbu slovenského jazyka v USA ako metodického centra, koordinátora výučby, dizajnéra a distribútora elektronického vzdelávacieho obsahu s perspektívou vytvorenia lektorátu slovenského jazyka.
 

2.     Okruh oprávnenýchžiadateľov

 
Verejné vysoké školy, uskutočňujúce výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.
 

3.     Výberové kritériá a ich váha

 
Projekty bude výberová komisia posudzovať a hodnotiť podľa nasledovných kritérií:
 
Existencia kontaktného miesta v USA s organizačným zabezpečením a potenciálom na realizáciu cieľa výzvy. 35%
Vzdelávací obsah a metodika výučby zodpovedajúca kritériám certifikačných štandardov na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. 35%
Technologická infraštruktúra na šírenie elektronického obsahu. 15%
Poskytnutie dotácie žiadateľovi  na   požadovaný   účel   v predchádzajúcom období. 5%
Výška spoluúčasti narealizácii aktivity. 10%
 
 
Dotáciu nemožno poskytnúť na
·         splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
·         úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.
 
Dotáciu nemožno použiť na
·         splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
·         kapitálové výdavky,cestovné náhrady,pohonné hmoty (PHM), dary.
 

4.     Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu v roku 2013 je 30 000 EUR.

 

5.     Najvyššia a najnižšia výška dotácie na jedného žiadateľa v roku 2013

 
Najvyššia výška dotácie určená na jedného žiadateľaje:30 000 EUR
Najnižšia výška dotácie určená na jedného žiadateľaje: 25 000 EUR
 

6.     Výška spoluúčasti žiadateľa na uskutočňovanie aktivity

 
Výška spoluúčasti žiadateľa je najmenej 10 % z celkových nákladov na realizáciu aktivity.
 

7.     Predkladanie        žiadostí       a     časový      harmonogram        vyhodnocovania žiadosti

 
Žiadosť predkladá žiadateľ písomne na formulári s názvom „Žiadosť“ (vrátane prílohy) najneskôr do 30 dní odzverejnenia výzvy na adresu:
 

Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR sekcia vysokých škôl, Stromová 1, 813 30 Bratislava

 
s označením na obálke:

„Centrum slovenského jazyka v USA“

 
 
Pri  predložení  žiadosti  je rozhodujúci  dátum  na poštovej pečiatke.
Žiadosti  doručené
·         pred  zverejnením  tejto  výzvy ministerstvo  nebude akceptovať,
·         po  stanovenom  termíne komisia  nebude posudzovať.
 
Formulár žiadosti je k dispozícii na webovom sídle ministerstva www.minedu.sk.
 
Odporúčame, aby písomná žiadosť spolu s charakteristikou aktivity a s analýzou finančného zabezpečenia aktivity neprekročila 10 strán textu (nepoužívajte hrebeňovúväzbu).
 
 Posúdenie a vyhodnotenie žiadostí  o poskytnutie dotácie na vytvorenie univerzitného centra na výučbu slovenského jazyka v USA vykoná osobitná komisia menovaná ministrom školstva na tento účel podľa ods. 53 metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2013 v spojení so smernicou č. 41/2010-I o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky na  vyhodnotenie  žiadostí  o  poskytnutie  dotácie  na  obnovu  výchovy  a vzdelávania (ďalej len „komisia“), ktorej zloženie a činnosť upravuje jej štatút.
 
Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo so žiadateľom, ktorému je schválená dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Ministerstvo poskytne dotáciu ponadobudnutí účinnosti zmluvy na samostatný bankový účet otvorený prijímateľom dotácie. Zmluva o poskytnutí dotácie nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky.
 
Ministerstvo do 30 dní od rozhodnutia o žiadostiach zverejní na svojom webovom sídle
a) zoznam žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia, výšku poskytnutej dotácie a zmluvu o poskytnutí dotácie,
b) zoznam žiadateľov, ktorým nebola dotácia schválená s uvedením dôvodu jej neschválenia,
c) zloženie komisie zriadenej na vyhodnocovanie žiadostí,
d) informáciu o tom, v ktorých prípadoch rozhodlo ministerstvo o schválení alebo neschválení dotácie inak, ako navrhla komisia zriadená na vyhodnocovanie žiadostí a zdôvodnenie tohto rozhodnutia.
 
Poskytnutú dotáciumožno použiť v lehote do 13. decembra 2013.
 
Naposkytnutiedotáciezoštátnehorozpočtu  niejeprávnynárok.
 

8.     Požadované údaje análežitostižiadostioposkytnutie dotácie

 

 Identifikačnéúdaje  ožiadateľovi:

a)  názov a právna forma žiadateľa,
b)  adresa sídla,
c)  identifikačné číslo,
d) daňové identifikačné číslo,
e) meno, priezvisko a akademický titul štatutárneho orgánu.

 

 Žiadosť  ďalej  obsahuje:

a) predmet činnosti žiadateľa,
b) účel poskytnutia dotácie,
c) charakteristiku uskutočňovanej aktivity, na ktorú sa požaduje dotácia,
d) termín a miesto uskutočnenia aktivity,
e) počet osôb, ktoré aktivitu zabezpečujú a počet osôb, na ktoré sa aktivita uskutočňuje,
f)  časový harmonogram uskutočňovania aktivity,
g) analýzu finančného zabezpečenia uskutočňovania aktivity,
h) uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu od iného subjektu verejnej správy a v akej výške,
i)   doklad o spoluúčasti na financovaní aktivity, ak sa spoluúčasť žiadateľa vyžaduje,
j)   súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.
 

Prílohy k žiadosti:

Základné prílohy podľa § 8a ods. 5 a 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
 
a) čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
 
b) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, (§ 7 ods. 3 písm. n) zákonač. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nie staršie ako tr imesiace, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.),
 
c) že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
 
Ďalšou prílohou sú referencie v oblasti vzdelávania v slovenskom jazyku ako aj elektronického vzdelávania od vysokých škôl so sídlom mimo územia SR prípadne právnických osôb so sídlom mimo územia SR poskytujúcich štipendiá na štúdium na vysokej škole.
 

9.  Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti

 
Ak žiadateľ neuvedie vo svojej žiadosti všetky požadované údaje alebo nepredloží všetky požadované dokumenty v príslušnej forme, ministerstvo ho e-mailovou poštou vyzve na ich doplnenie. Lehota na odstránenie uvedených formálnych nedostatkov je 5 pracovných dní a začína plynúť odo dňa doručenia požiadavky ministerstva na doplnenie požadovaných údajov alebo predloženie chýbajúcich dokumentov žiadateľovi.
 
Za formálne nedostatky sa považujú chýbajúce údaje v žiadosti, prílohy žiadosti uvedené v bode č. 8, podpis a pečiatka.
 
Žiadateľa, ktorý vstanovenej lehote neodstráni formálne nedostatky,vyradí komisia zo zoznamu žiadateľov a jeho žiadosť sa nebude posudzovať.
 
Zverejnené 21.8.2013
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku