Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rozvoj prístrojového zabezpečenia vzdelávania v odbore všeobecné lekárstvo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa odseku 55 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 zverejňuje nasledujúcu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj.

Oprávnení žiadatelia

Žiadosť o dotáciu môžu podať verejné vysoké školy, ktoré uskutočňujú študijné programy v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Jedna vysoká škola môže podať len jednu žiadosť.

Termín na predloženie žiadosti

Žiadosť je potrebné podať do 27. novembra 2015. Súčasťou žiadosti je vyplnený formulár resp. formuláre, ktorý je uvedený v prílohe tejto výzvy. Žiadosť sa adresuje na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, odbor vysokoškolského vzdelávania, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Vyplnený formulár sa zasiela aj prostredníctvom elektronickej formy vo formáte „rich text format“  na adresu odbor.vsv@minedu.sk. V prípade, že žiadosť nebude doručená do 04. decembra 2015, nebude sa považovať za podanú.

Alokovaná suma

Na výzvu je alokovaná suma 900 000 eur. Poskytnúť možno bežné aj kapitálové dotácie.

Podporované témy rozvojových projektov

Cieľom výzvy je podporiť vysoké školy pri zlepšení prístrojového zabezpečenia teoretickej a praktickej prípravy študentov v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

Všeobecné podmienky

Žiadosť musí byť podpísaná štatutárom vysokej školy.
Vysoká škola môže požiadať o dotáciu v maximálnej výške 300 tis. € za každú fakultu, na ktorej sa uskutočňuje štúdium v odbore všeobecné lekárstvo. V prípade viacerých fakúlt na jednej vysokej škole je na rozhodnutí vysokej školy, v akom pomere rozdelí dotáciu medzi jednotlivé fakulty.   
Ministerstvo posúdi, či podané žiadosti spĺňajú podmienky výzvy. V prípade, že žiadna z položiek žiadosti nesplní podmienky výzvy, oznámi ministerstvo vysokej škole zamietnutie jej žiadosti. Ministerstvo môže poskytnúť dotáciu len na časť položiek uvedených v žiadosti vysokej školy a účelovo vymedziť použitie dotácie len na daný účel. Pri posudzovaní žiadosti sa berie do úvahy aj dlhodobý zámer vysokej školy.
Dotáciu je možné použiť len na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a softvéru, ktoré sa využívajú pri teoretickej a praktickej výučbe študentov všeobecného lekárstva na fakultách vysokej školy alebo na klinických pracoviskách. V prípade, že konečná cena za položku bude vyššia ako predpokladaná cena, vysoká škola sa zaväzuje ju dofinancovať z iných zdrojov. V prípade úspory dotácie pri obstaraní niektorej položky je možné usporenú sumu použiť na dofinancovanie inej položky.
Dotáciu je možné použiť do 31. decembra 2016. Vyúčtovanie projektu a záverečnú správu je potrebné doručiť do 31. januára 2017. Predĺženie realizácie projektu nebude možné. Podrobnosti upraví dotačná zmluva.

Kritériá posúdenia žiadosti

-          Žiadateľ je verejnou vysokou školou, na ktorej sa uskutočňuje študijný program v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
-          Výška požadovanej dotácie je v súlade s výzvou
-          Žiadosť bola doručená v určených termínoch podľa výzvy a určeným spôsobom
-          Žiadateľ vymedzil účel použitia dotácie v súlade s výzvou

Záverečné ustanovenia

V prípade otázok k výzve kontaktujte odbor vysokoškolského vzdelávania: odbor.vsv@minedu.sk. Ministerstvo zverejní jednotlivé žiadosti, ich posúdenie a zoznam poskytnutých dotácií.
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Ministerstvo si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu na základe tejto výzvy žiadnemu zo žiadateľov, ako aj poskytnúť dotácie v celkovo nižšej ako alokovanej sume.
 
Schválené v Bratislave  13.11.2015
 
                              
                                                                                                              Juraj Draxler, v.r.
                                                                              minister, školstva, vedy, výskumu a športu
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku