Výzva na predkladanie rozvojových projektov vysokých škôl v roku 2009

Podľa § 89 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") poskytuje verejným vysokým školám dotáciu na rozvoj vysokej školy na základe výberového konania, v ktorého rámci jednotlivé vysoké školy predkladajú ministerstvu projekty na uskutočňovanie svojich rozvojových projektov. V súlade s odsekom 56 metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2009 vydáva ministerstvo výzvu na predkladanie rozvojových projektov v roku 2009.

Na rok 2009 sa vypisuje jedna tematická oblasť pre rozvojové projekty:

  • a) zlepšenie podmienok pre používanie informačných akomunikačných technológií na verejných vysokých školách.

Ministerstvo môže dodatočne vypísať výzvu na predkladanie rozvojových projektov v ďalších oblastiach.

Uzávierka podávania projektov je 31. júla 2009 (dátum poštovej pečiatky alebo pečiatky v podateľni ministerstva a vystavenie na portáli vysokých škôl www.portalvs.sk).

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku