Výzva na predkladanie rozvojových projektov vysokých škôl september 2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyhlasuje výberové konanie na  rozvojové projekty vysokých škôl v zmysle § 89 ods. 6 a § 91 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. v spojení s § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ods. 53 metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013. Vysoké školy sa môžu uchádzať o dotáciu na rozvoj prostredníctvom rozvojových projektov, ktoré sa podávajú na ministerstvo. 

Žiadosť je potrebné doručiť do piatku, 20.09.2013, 14.00.

Prehľad podaných projektov, ich hodnotenie a rozhodnutie o ich financovaní/nefinancovaní je publikované na portáli vysokých škôl


Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku