Výzva na predkladanie prihlášok na hodnotiteľov projektov v rámci OP Výskum a vývoj – doplnenie databázy hodnotiteľov

23.02.2009

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vyzýva na predkladanie prihlášok na hodnotiteľa z radov slovenských a zahraničných expertov (Česká republika) na odborné hodnotenie projektov v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Hodnotiteľ musí spĺňať kritéria vhodnosti hodnotiteľa, a to:
a) všeobecné kritériá - bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony a pod.;
b) odborné kritériá - preukázanie odbornej praxe (t.j. znalosti problematiky) v oblasti, ktorá je predmetom odborného hodnotenia, prípadne skúsenosti v oblasti ŠF a KF.

Vyhlásenie výzvy na hodnotiteľov a následné doplnenie hodnotiteľov do databázy bude vykonávané priebežne dvakrát až trikrát do roka, a to v závislosti od vyhlásených výziev v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Hodnotitelia, ktorí už sú v databáze zaradení na základe predchádzajúcej výzvy z 13.12.2007, sa opätovne prihlasovať nemusia.

Prihlášky k vyhlásenej výzve je možné posielať priebežne. Prvé čiastkové spracovanie predložených prihlášok pre potreby aktuálnej výzvy bude v termíne 3.4.2009.

Vyplnenú prihlášku, životopis a čestné vyhlásenie je potrebné poslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia štrukturálnych fondov EÚ
odbor pre operačný program Výskum a vývoj
Stromová 1
813 30 Bratislava

Stiahnite si:
>> Formulár prihlášky
>> Prílohu č. 1 k formuláru prihlášky (Číselník odborov vedy a techniky)
>> Formulár životopisu vo formáte doc alebo rtf (dostupný aj na stránke Europass)
>> Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku