Navigácia

Výzva na posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu je otvorená

Budovanie čitateľského sebavedomia u detí prostredníctvom zriadenia alebo doplnenia triednych knižníc – to je zámerom rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Čítame pre radosť“. Výzva je otvorená do 11. októbra 2023.

ilustračný obrázok

Čitateľská gramotnosť a pozitívny vzťah ku knihám patria medzi najdôležitejšie schopnosti, ktoré si deti a žiaci osvojujú už od mladého veku. Čítanie s porozumením a záujmom je základom pre vzdelávanie sa vo všetkých ostatných predmetoch a tiež poskytuje pocit potešenia vo chvíľach oddychu.  

Podľa medzinárodného merania PIRLS 2021 je čitateľská gramotnosť na Slovensku porovnateľná s priemerným výsledkom krajín EÚ aj OECD. Podobný výkon ako žiaci SR dosiahli aj žiaci z Rakúska, Holandska a Nemecka. Čitateľská gramotnosť má veľký význam a preto je potrebné ju stále rozvíjať. Bez schopnosti a zručnosti prečítať akýkoľvek text by sa človek nedopracoval k žiadnym informáciám.

Rezort školstva vyhlásil výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame pre radosť“. Cieľom výzvy je zriadiť alebo doplniť triedne knižnice v triedach materských škôl pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ako aj v triedach prvého a druhého ročníka základnej školy. Triedna knižnica totiž predstavuje dôležité miesto v triede, ktoré by malo byť neustále prístupné pre všetky deti. Správny výber kníh do triednej knižnice je predpokladom k tomu, aby sa deti stali samostatnými čitateľmi. Knihy sú vyberané tak, aby boli pre deti atraktívne, posilnili ich motiváciu hľadať v knihe zážitok a čítať dobrovoľne aj mimo vyučovacích hodín.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú materské školy, základné školy, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku materská škola alebo základná škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. Ministerstvo zverejní zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky najneskôr do 16. 10. 2023.

Maximálna výška finančných prostriedkov závisí od počtu zapojených tried, pričom škola môže zapojiť maximálne 4 triedy a v prípade škôl s viac ako 500 žiakmi, môže škola zapojiť maximálne 6 tried. Celková alokácia finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 200 tisíc eur.

Ďalšie informácie nájdete na našom webe: https://www.minedu.sk/rozvojovy-projekt-citame-pre-radost/


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky