Výzva na podporu ranej starostlivosti a intervencie je ukončená. Financie pomôžu rozvoju inkluzívneho vzdelávania

Podporiť pripravenosť detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a generačnej chudoby na vstup do formálneho predprimárneho vzdelávania a následne umožniť aj ich úspešný nástup do školy, to sú hlavné ciele výzvy z plánu obnovy. Do výzvy sa celkovo zapojilo 32 žiadateľov.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora

Ministerstvo školstva zverejnilo vyhodnotenie výzvy „Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0 až 6 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a generačnej chudoby“. Do výzvy sa mohli zapojiť nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia, príspevkové organizácie a účelové zariadenia cirkvi.

Na ministerstvo bolo doručených spolu 32 žiadostí s celkovou výškou požadovaných prostriedkov 25 761 337,73 EUR, z ktorých bude podporených desať žiadostí v celkovej výške alokácie 6 263 520 EUR. Podporené projekty môžu prijímatelia realizovať do 30. júna 2026 s trvaním minimálne 2 roky.

Rezort školstva v krátkom čase pristúpi k procesu uzatvárania zmlúv s úspešnými žiadateľmi. Následne poskytne podporu pri prispôsobení rozpočtu a aktivít žiadosti podľa skutočne poskytnutého finančného príspevku v záujme toho, aby sa projekty realizovali čo najefektívnejšie a v súlade s POO a s optimálnym zohľadnením potrieb žiadateľov.

Cieľom tejto podpory je posilnenie aktivít ranej starostlivosti v marginalizovaných rómskych komunitách a v prostredí viacgeneračnej chudoby. „Chceme zapojiť asistentov ranej starostlivosti, ktorí budú prácou s rodinami v domácom prostredí pomáhať prekonávať existujúce bariéry, rozvíjať kognitívne a motorické zručnosti detí a pripravovať ich tak na vstup do formálneho predprimárneho vzdelávania,“ vysvetľuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora.

Dôraz bude kladený na zapojenie osôb priamo z komunity ovládajúcich jej jazyk a miestne podmienky, ktoré absolvujú kvalitné školenie a mentoring.

Zoznam podporených žiadostí je uvedený TU.

Celé video si môžete pozrieť TU


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky