Navigácia

Výzva na podporu ranej starostlivosti a intervencie – vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) zverejňuje vyhodnotenie výzvy 06R01-20-V01 „Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0 až 6 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a generačnej chudoby“, ktorá bola vyhlásená v rámci Reformy 1, Komponentu 6  – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch Plánu obnovy a odolnosti SR.

Cieľom výzvy je podporiť pripravenosť detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a generačnej chudoby na vstup do formálneho predprimárneho vzdelávania rozvojom ich kognitívnych, motorických a sociálnych zručností a tým prispieť k vytváraniu rovnosti príležitostí vo vzdelávaní. Výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu je 6 263 520 EUR.

Na ministerstvo bolo doručených spolu 32 žiadostí s celkovou výškou požadovaných prostriedkov 25 761 337,73 EUR, z ktorých hodnotiaca komisia podporila 10 žiadostí v celkovej výške 6 263 520 EUR. Zoznam podporených žiadostí spolu s uvedením výšky pridelených finančných prostriedkov uvádzame v prílohe „Zoznam podporených žiadostí“. Desať predložených žiadostí nesplnilo podmienky oprávnenosti určené vo výzve. Tieto žiadosti sú uvedené v prílohe „Zoznam nepodporených žiadostí z titulu nesplnenia podmienok oprávnenosti“, v ktorej sa uvádzajú aj dôvody nesplnenia podmienok. Dvanástim žiadostiam, ktoré síce splnili podmienky oprávnenosti, ministerstvo nepridelilo finančné prostriedky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Tieto žiadosti boli zaradené do rezervného zoznamu a uvádzame ich v prílohe „Zoznam nepodporených žiadostí zaradených do rezervného zoznamu“. V prípade, ak sa niektorí podporení žiadatelia rozhodnú nečerpať prostriedky mechanizmu, budú takto uvoľnené finančné prostriedky pridelené žiadostiam z rezervného zoznamu v poradí podľa dosiahnutého počtu bodov.

Po zverejnení výsledkov výzvy ministerstvo v krátkom čase pristúpi k procesu uzatvárania zmlúv s úspešnými žiadateľmi. V tejto súvislosti im ministerstvo poskytne podporu pri prispôsobení rozpočtu a aktivít žiadosti podľa skutočne poskytnutého finančného príspevku v zaujme toho, aby sa projekty realizovali čo najefektívnejšie a plne v súlade s kvantitatívnymi i kvalitatívnymi ukazovateľmi definovanými výzvou a Plánom obnovy a odolnosti SR a s optimálnym zohľadnením potrieb žiadateľov.

Všetkým podporeným žiadateľom želáme pri realizácii aktivít veľa úspechov a veríme, že viaceré z týchto projektov sa stanú príkladmi dobrej praxe.

11

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky