Výzva na podporu čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov z marginalizovaných rómskych komunít sa už čoskoro uzatvorí

10.06.2011

     Projekty na podporu čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) môžu oprávnení žiadatelia - základné školy - z aktuálnej výzvy Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) podať ešte do stredy 15. júna 2011. Zároveň si môžu do tohto termínu predbežne skontrolovať formálnu správnosť svojej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v regionálnych informačných kanceláriách ASFEU.
    
Žiadosť o NFP musí byť do termínu uzávierky výzvy odoslaná elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS. Následne má základná škola zabezpečiť jej fyzické doručenie do podateľne ASFEU, a to buď poštou, kuriérom alebo osobne. Preberanie fyzicky doručených žiadostí o NFP vykonáva podateľňa ASFEU v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h až do 15. júna 2011 (vrátane tohto dátumu) na adrese: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava.
     Do tohto termínu prebiehajú ešte posledné osobné konzultácie zamerané na predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladanej žiadosti o NFP a jej príloh, ktoré si záujemcovia môžu rezervovať prostredníctvom rezervačného systému zverejneného na www.asfeu.sk. Základné školy sa tak môžu vyhnúť zbytočným formálnym chybám vo svojom projekte.
     Na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP je z opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK, ktorú ASFEU vyhlásila 15. apríla 2011, vyčlenených 5 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Základné školy zriadené obcou a krajským školským úradom, ako aj cirkevné a súkromné základné školy sa môžu uchádzať o príspevok v minimálnej výške 100 000 eur a v maximálnej výške 300 000 eur za predpokladu, že v ich škole je viac ako 50 % zastúpenie sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov danej školy.
     Projekty v rámci vyhlásenej výzvy s kódom OPV-2011/3.1/02-SORO môžu byť zamerané na aplikáciu nových foriem a metód vzdelávania smerom k podpore čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese, na inováciu učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, príručiek a pedagogickej dokumentácie. Podporená bude aj inovácia metód vzdelávania so zameraním na využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese a inovácia didaktických prostriedkov na digitálne vyučovanie určených na podporu čitateľskej gramotnosti. Výzva je orientovaná aj na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí pracujú so sociálne znevýhodnenými žiakmi pochádzajúcich z MRK. Oprávnenú cieľovú skupinu tvoria pedagogickí zamestnanci a žiaci základných škôl, ako aj špeciálnych základných škôl.
     Miestom realizácie projektu môže byť celé územie Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja. Dĺžka trvania projektu sa môže pohybovať v rozpätí od 18 do 24 mesiacov. 

Bratislava 10. jún 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku