Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2015

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV
Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania
ENVIROPROJEKT 2015
 
V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2015 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v stanovenom termíne predložených odbormi školstva príslušných okresných úradov v sídle krajov (ďalej len „OŠ“) spolu 123 projektov s požiadavkou 214 803 € na ich realizáciu, čo je mnohonásobne vyššia požiadavka ako je vyčlenený objem finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
 
Z podaných projektov Medzirezortná komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zasadnutí dňa 19. mája 2015 vybrala 29 projektov na pridelenie účelových finančných prostriedkov základným a stredným školám, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke (pozri Zoznam vybraných projektov).

Ďalšie projekty nemôžu byť v tomto roku podporené z dôvodu finančných podmienok (pridelený objem finančných prostriedkov na realizáciu projektov s environmentálnou problematikou je limitovaný – 50 000 €).

Najčastejšie nedostatky v projektoch boli nasledovné:         
  • všeobecný popis projektu bez konkrétneho rozpracovania aktivít,
  • realizácia aktivít nesúvisiacich s projektom,  
  • slabá využiteľnosť a udržateľnosť projektu (časté jednorazové aktivity – napr. exkurzie, výsadba sadeníc, úprava areálu),
  • nízke zastúpenie žiakov na realizácii projektu,
  • ciele projektu popísané všeobecne,
  • neprimeraná požiadavka finančných prostriedkov na vybavenie školy (napr. nákup materiálu na úpravu areálu školy, nákup altánku, tabúľ, nábytku, fotoaparátov, príslušenstva k PC).
Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného OŠ a vyšším územným celkom prostredníctvom ministerstva v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

Školy umožnia členom komisie zhodnotiť realizáciu projektov, príp. pošlú pozvánky na realizované aktivity členom komisie (na adresu odboru gymnázií a jazykových škôl sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR).
 

Súbor typu pdf Zoznam vybraných projektov
 


ENVIROPROJEKT 2015
Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania
 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom
ENVIROPROJEKT 2015.

Finančné prostriedky budú pridelené na základe § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom verejných, súkromných a cirkevných základných a stredných škôl v súlade s nižšie zverejnenou výzvou na rok 2015.

Žiadosťo financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ základnej alebo strednej školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v súlade s § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. spolu s povinnou prílohou k žiadosti v požadovanom rozsahu podľa výzvy.
Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) je

20. marec 2015.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadostiMinisterstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 2. apríla 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku