Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu v oblasti podpory zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách

 
Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2016

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách  2016 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR") v stanovenom termíne predložených spolu 131 projektov, pričom celkovo boli požadované finančné prostriedky vo výške 250 405 eur.
 
Komisia pre výber a hodnotenie rozvojových projektov následne navrhla 31 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov pre školy ako realizátorov aktivít v oblasti podpory zdravia a bezpečnosti v školách v zmysle priorít výzvy.
 
Zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v  priloženej  tabuľke - Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte  Zdravie a bezpečnosť v školách 2016.
 
Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Realizátori školských projektov sú povinní pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.

Realizátori projektov umožnia členom komisie priebežne sa oboznamovať s realizáciou projektov a prípadne aj  pošlú pozvánky na realizované aktivity na adresu sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.

Najneskôr do 15. januára 2017 predložia školy ako realizátori projektu  písomnú záverečnú správu o realizácii projektu na adresu: PhDr. Eva Tomková, predsedníčka komisie Zdravie a bezpečnosť v školách 2016, Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava podľa uvedenej štruktúry.

Súbor typu pdf Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte  Zdravie a bezpečnosť v školách 2016

Súbor typu rtf Štruktúra záverečnej správy o realizácii projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2016


 
Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu v oblasti podpory zdravia
a zvýšenie bezpečnosti v školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 324 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2016.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v súlade s nižšie zverejnenou výzvou na rok 2016.

Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) je

                                15. mája 2016.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote
 
                                 do 22. mája 2016.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku