Výzva na podávanie žiadostí o akreditáciu programov doplňujúceho pedagogického štúdia

20.12.2013
     Do 22. januára 2014 musia vysoké školy, resp. fakulty nepedagogického smeru, ktoré chcú naďalej poskytovať doplňujúce pedagogické štúdium, podať žiadosť o akreditáciu týchto programov.
     
Žiadosti je potrebné doručiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), ktoré v zmysle novelizovaného zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch rozhodne o akreditácii do 28. februára 2014.
     MŠVVaŠ SR v týchto dňoch zverejnilo usmernenie obsahujúce všetky náležitosti potrebné k akreditácii programu (dátum podania žiadosti, vzor žiadosti, vzor štruktúry programu, vzor súhlasu garanta).
     Zároveň na svojej webovej stránke aktualizovalo v časti akreditácie - kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania, doklady k žiadosti o priznanie kreditov za absolvované vzdelávanie v zahraničí, zoznam programov, ktorým uplynula platnosť akreditácie, ako aj programov, ktorým bola akreditácia zrušená.
     Aktualizovaná stránka obsahuje tiež vzor štruktúry programu kontinuálneho vzdelávania a vzory žiadostí o akreditáciu programov kontinuálneho vzdelávania.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku