Navigácia

Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa odseku 59 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 zverejňuje nasledujúcu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj. Tento dokument určuje podrobnosti k podávaniu projektov, termín na ich podávanie a spôsob výberu projektov, ktoré budú financované.

Alokovaná suma

Na výzvu je alokovaná celková suma 5 000 000 eur (päť miliónov eur) vo forme bežných transferov.

Oprávnení žiadatelia

Žiadosti o dotáciu môžu podávať len verejné vysoké školy.

Termín na predloženie žiadosti

Žiadosť o dotáciu na rozvoj je potrebné podať do 13. novembra 2020, a to vyplnením a uložením informácií o projekte (vrátane aktivít, rozpočtu...) v určenom formulári v IS portál vysokých škôl .

Tematické zameranie rozvojových projektov

Cieľom výzvy je podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich strategických zámerov a úloh v zmysle ich dlhodobých zámerov, a to v nasledujúcich okruhoch a témach:

 

Okruh: Internacionalizácia vysokoškolského prostredia

Téma 1: Podpora aktivít vysokých škôl v Iniciatíve Európskych univerzít

Špecifické podmienky témy:

Cieľom je podpora vysokých škôl, ktoré sa aktívne zapojili do iniciatívy Európskych univerzít v rámci vytvárania Európskeho vzdelávacieho priestoru.

 

V rámci tejto témy budú podporené len žiadosti vysokých škôl, ktoré sú súčasťou alebo koordinujú aktivity aliancií vysokoškolských inštitúcií podporených Európskou komisiou v rámci výzvy z programu Erasmus+: European Universities, výzva č. EAC-A02-2019. Ďalšie informácie k Iniciatíve Európskych univerzít sú dostupné napr. na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/european-universities_sk

 

V rámci tejto témy je možné požadovať dotáciu najviac do výšky, ktorou sa má vysoká škola podieľať na spolufinancovaní aktivít projektu z vyššie uvedenej výzvy programu Erasmus+, avšak najviac do výšky 400 tis. eur.

 

V prípade tejto témy sa uplatňuje zjednodušené posudzovanie projektov a na získanie dotácie postačuje splniť základné podmienky výzvy a preukázanie splnenia špecifických podmienok pre túto tému.

 

Oprávnenosť výdavkov a trvanie projektu bude naviazané na realizáciu aktivít projektu podporeného v rámci programu Erasmus+, na ktorý sa dotácia na rozvoj viaže.

Téma 2: Získanie značky HR Excellence in Research Award

Špecifické podmienky témy:

Cieľom je podpora vysokých škôl pri získaní HR Excellence in Research Award.

 

V rámci tejto témy je možné požadovať dotáciu na aktivity zamerané na prípravu podkladov a vypracúvanie stratégií, akčných plánov a ich implementáciu súvisiacich s posudzovacím procesom pre získanie HR Excellence in Research Award, preukazujúcim úsilie a záväzok vysokej školy k implementácii a dlhodobému dodržiavaniu princípov Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov v rámci Stratégie ľudských zdrojov vo výskume.

 

V rámci tejto témy môže vysoká škola požiadať o dotáciu najviac do výšky 100 tis. eur.

 

V prípade, že vysoká škola nezíska do 31. decembra 2023 HR Excellence in Research Award, bude zaviazaná vrátiť poskytnutú dotáciu na túto tému v celej výške (okrem prípadov spôsobených vyššou mocou).

Téma 3: Podpora internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom virtuálnej mobility

Špecifické podmienky témy:

Cieľom je nastavenie štandardov a tvorba odporúčaní pre realizáciu virtuálnej mobility v Európskom vysokoškolskom priestore v podmienkach slovenských vysokých škôl.

 

V rámci tejto témy bude podporená len jedna žiadosť o dotáciu.

Verejná vysoká škola môže podať individuálnu alebo spoločnú žiadosť. V prípade spoločnej žiadosti projekt podáva len jedna vysoká škola, t. j. hlavný riešiteľ. Spôsob prerozdelenia dotácie určí hlavný riešiteľ v spolupráci s partnerskými vysokými školami na základe zmluvy o partnerstve.

 

Aktivity v rámci tejto témy je možné realizovať len v roku 2021.

 

V rámci tejto témy sa vyžaduje zmapovanie podmienok slovenských vysokých škôl pre realizáciu virtuálnej mobility (najmä materiálne a technické podmienky na dištančné vzdelávanie, pripravenosť vysokoškolských učiteľov a vysokých škôl na realizáciu virtuálnej mobility – osobitne v oblasti priebežného hodnotenia a skúšania, aplikovania princípov vzdelávania orientovaného na študenta vo virtuálnom priestore, resp. vzdelávania realizovaného s prítomnosťou študentov v rôznych lokalitách, digitalizácia procesov – riadenie mobility, Európsky preukaz študentov), resp. konceptu COIL (Collaborative Online International Learning). Požadovaným výstupom je analýza súčasného stavu a pripravenosti vysokých škôl na uskutočňovanie virtuálnej mobility, resp. dištančného vzdelávania využitím digitálnych technológií ako takých a vypracovanie štandardov a odporúčaní pre realizáciu virtuálnej mobility, najmä z pohľadu riadenia virtuálnej mobility, kombinovania virtuálnej a fyzickej mobility, technického zabezpečenia, podmienok pre študenta ako účastníka virtuálnej mobility, organizácie predmetu a vzdelávania s účasťou študentov na virtuálnej mobilite (obojsmerne). Odporúčania by mali byť smerované tak na študentov, vysokoškolských učiteľov, vysoké školy, či ministerstvo, prípadne iné relevantné subjekty. Súčasťou aktivít je aj diseminácia výsledkov.

 

V rámci tejto témy je možné požadovať dotáciu do výšky 150 tis. eur.

Téma 4: Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl

Špecifické podmienky témy:

Cieľom je podpora vysokých škôl pri príprave integračných zámerov zdola nahor.

 

Aktivity v rámci tejto témy je možné realizovať len v roku 2021.

 

V rámci tejto témy môže vysoká škola požiadať o dotáciu najviac do výšky 100 tis. eur. Do realizácie projektu musia byť zapojené všetky vysoké školy, ktoré sa majú podieľať na integračnom zámere. Projekt podáva len jedna vysoká škola, t. j. hlavný riešiteľ. Spôsob prerozdelenia dotácie určí hlavný riešiť v spolupráci s partnerskými vysokými školami na základe zmluvy o partnerstve.

 

Požadovaným výstupom projektu v tejto téme je štúdia uskutočniteľnosti integrácie vysokoškolských inštitúcií (scenár splynutia, zlúčenia, širšej integrácie, iný typ partnerstva/konzorcia), posúdenie možností a plánu integrácie vysokých škôl so zámerom posilnenia najmä ich medzinárodného postavenia, nastavenia akčného plánu a definovania možností, finančnej náročnosti a podmienok uskutočniteľnosti zlúčenia/splynutia vysokých škôl alebo vytvorenia konzorcií vysokých škôl. Predpokladá sa komplexná SWOT analýza, ktorá zmapuje východiskový stav, viaceré možnosti a prístupy realizácie, ich vyhodnotenie (náklady kontra prínosy), odporúčania, časový rámec a jednotlivé kroky realizácie a pod.

 

V rámci tejto témy je možné požadovať dotáciu do výšky 100 tis. eur.

 

 

Okruh: Podpora rozvoja kvality dostupného vysokoškolského vzdelávania

Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Špecifické podmienky témy:

 

Cieľom je podpora vysokých škôl pri zabezpečovaní rozvoja praktických zručností študentov prostredníctvom skvalitnenia využívaných simulačných nástrojov alebo rozvojom platformy na spoluprácu formou coworkingového centra.

 

V rámci tejto témy je možné zamerať aktivity na dve oblasti. V rámci prvej oblasti je možné sa zamerať na vytvorenie alebo inováciu simulačného prostredia, v ktorom si študenti majú možnosť natrénovať praktické zručnosti súvisiace s ich vzdelávaním (napr. dopravné sály, modely na nácvik zdravotníckych úkonov, burzové systémy a iné).

 

V druhej oblasti je možné zamerať sa na rozvoj alebo vytvorenie tzv. coworkingového centra, t. j. moderných viacúčelových priestorov pre študentov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov, ktoré budú ponúkať možnosti pre prácu (individuálne a skupinové práce študentov), podmienky na neformálne vzdelávanie a podporu spolupráce a interdisciplinárneho prístupu, rozvoj spolupráce študentov s externým prostredím (podnikateľmi, podnikmi, absolventmi, verejnosťou a pod.) a podporu možností založenia alebo rozvoja podnikania študentov (napr. koncept študentských startupov, vytvorenie podmienok pre inovatívne podnikanie) a zabezpečenie týchto aktivít. V žiadosti je potrebné konkretizovať rozsah služieb a aktivít, ktoré bude centrum zabezpečovať, podmienky využívania jeho služieb a pod.

 

Dotáciu na aktivity v tejto oblasti je možné použiť do 31. decembra 2022. V prípade coworkingových centier sa vysoká škola zaviaže pokračovať v aktivitách v porovnateľnom rozsahu najmenej ďalšie dva roky po skončení podpory z projektu.

 

V rámci tejto témy je možné požadovať dotáciu do výšky 200 tis. eur.

Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Špecifické podmienky témy:

 

Cieľom je podporiť aktivity verejných vysokých škôl smerujúce k vytváraniu inkluzívneho prístupu
vo vysokoškolskom vzdelávaní, najmä vo forme vzniku podporných centier a rozvoja podporných služieb pre študentov, ktorých úlohou bude najmä zabezpečenie čo možno najkomplexnejších podporných služieb pre študentov, najmä

 • poradenských činností pre záujemcov o štúdium, a to vrátane študentov so špecifickými potrebami a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • kariérneho, sociálneho či psychologického poradenstva,
 • mentoringu vo vysokoškolskom vzdelávaní,
 • podporných/asistenčných služieb vo vzdelávaní,
 • vytvorenie/realizácia tzv. buddy študentského systému, a to vrátane študentov so špecifickými potrebami a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

Dotáciu na aktivity v tejto oblasti je možné použiť do 31. decembra 2022.

 

V rámci tejto témy je možné požadovať dotáciu do výšky 200 tis. eur, ak ide o vysokú školu, ktorá mala k 31. 10. 2019 viac ako 5 000 študentov, inak do 100 tis. eur.

Téma 7: Príprava a rozvoj výučby kurzov v anglickom jazyku so zameraním na umelú inteligenciu a kybernetiku vo forme „blended learning“

Špecifické podmienky témy:

 

Cieľom je vytvorenie praktických kurzov využiteľných vo výučbe a/alebo poskytovaných ako samostatné kurzy poskytované na zvýšenie zručností alebo na upskilling zamestnancov v oblasti umelej inteligencie a kybernetiky. Kurzy musia byť pripravené v anglickom jazyku a vo forme “blended learning”, ktorá umožňuje kombináciu dištančného a prezenčného vzdelávania. Získanie osvedčenia za absolvovanie kurzu predpokladá preukázateľné získanie zručností vo vybranej téme.

 

Kurzy musia byť k dispozícií formou otvorených vzdelávacích zdrojov.

 

V rámci tejto témy sa podporia aktivity zamerané na samotnú tvorbu a testovanie kurzov, ale aj vytváranie súvisiaceho ekosystému, ktorý zabezpečí kooperáciu v tejto oblasti naprieč viacerými sektormi a inštitúciami.

 

Projekt vychádza z časti z Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2020, konkrétne z opatrenia 4.1.6 zameraného na zavedenie spoločného vzdelávania expertov o vybraných aspektoch umelej inteligencie (bližšie informácie na s. 62 - https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/07/Akcny-plan-DTS_2019-2022.pdf ).

 

Dotáciu na aktivity v tejto oblasti je možné použiť do 31. decembra 2022.

 

V tejto téme sa podporia najviac tri projekty.

Verejná vysoká škola môže podať individuálnu alebo spoločnú žiadosť. V prípade spoločnej žiadosti projekt podáva len jedna vysoká škola, t. j. hlavný riešiteľ. Spôsob prerozdelenia dotácie určí hlavný riešiteľ v spolupráci s partnerskými vysokými školami na základe zmluvy o partnerstve.

 

V rámci tejto témy je možné požadovať dotáciu do výšky 100 tis. eur.

 

Všeobecné podmienky

Dotáciu na rozvoj je možné použiť na úhradu nákladov vysokej školy, ktoré jej vzniknú v súvislosti s riešením projektu po 1. januári 2021, a to počas doby jeho riešenia. V závislosti od charakteru témy je dĺžka projektov určená na jeden až tri roky.

 

Ministerstvo si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu na základe tejto výzvy ani jednej vysokej škole, ani v celkovo nižšej výške ako je alokovaná suma. Ministerstvo si vyhradzuje právo podporiť projekt a jeho jednotlivé aktivity nižšou sumou ako uvedie vysoká škola, najmä ak z predloženej žiadosti nebude zrejmá opodstatnenosť kalkulácie na danú aktivitu alebo nebude primeraná rozsahu.

 

Ministerstvo môže podmieniť poskytnutie dotácie znížením rozpočtu projektu.
Po uplynutí termínu na podanie projektu nie je možné vykonávať opravy v projektoch.

 

Finančné podmienky

V rámci rozpočtu projektu si verejná vysoká škola môže uplatniť paušálne výdavky
vo výške 10 % z predloženého rozpočtu na priame výdavky. Tie sú určené na pokrytie nepriamych výdavkov projektu a nepodliehajú zúčtovaniu. V rozpočte projektu sa tak nerozpočtujú napr. náklady súvisiace s prevádzkou priestorov vysokej školy, náklady súvisiace s vedením účtovníctva a pod. Pri vyúčtovaní projektu môžu nepriame výdavky predstavovať najviac 10 % z uskutočnených oprávnených priamych výdavkov.

 

V rámci tejto výzvy nie je možné dotáciu rozpočtovanú na priame výdavky použiť na výdavky v rámci nasledujúcich kategórií, položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie: 632 – energie, voda a komunikácie, 634 – dopravné, 635 – rutinná a štandardná údržba, 636 – nájomné za nájom, 637 – služby (okrem podpoložiek 637 001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia, 637 002 – konkurzy a súťaže, 637 003 – propagácia, reklama a inzercia, 637 004 – všeobecné služby, 637 005 – špeciálne služby, 637 007 – cestovné náhrady, 637 011 – štúdie, expertízy, posudky, 637 036 – reprezentačné výdavky), 640 – bežné transfery (okrem podpoložky 642036 – na štipendiá), 650 – splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom.

 

Vysoká škola môže v žiadosti kalkulovať aj kapitálové výdavky, maximálne však do výšky jej fondu reprodukcie, keďže dotácia bude poskytnutá len formou bežného transferu. Kapitálové výdavky je možné použiť výhradne na nasledujúce kategórie, položky a podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie: 711 003 – nákup softvéru, 711 004 – nákup licencií, 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, 717 002 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – rekonštrukcia a modernizácia, 717 003 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – prístavby, nadstavby, stavebné úpravy a 718 – rekonštrukcia a modernizácia.

 

Ministerstvo povoľuje verejnej vysokej škole presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami a podpoložkami ekonomickej klasifikácie maximálne do výšky 20 % oproti ich pôvodne schválenej výške, avšak pri zachovaní sumy poskytnutej dotácie na daný projekt.

 

Vyúčtovanie projektu a záverečnú správu bude potrebné podať prostredníctvom portálu vysokých škôl do troch mesiacov od skončenia uvedeného projektu. Prípadné predĺženie projektu môže ministerstvo povoliť, ak vysoká škola preukáže, že nezrealizovanie projektu v pôvodnom časovom horizonte zapríčinili skutočnosti, ktoré vysoká škola nemohla ovplyvniť. Spomínaný časový posun realizácie projektu však bude podmienený zmluvne dohodnutou úpravou podmienok použitia dotácie.


Použitie dotácie je účelovo viazané na aktivity uvedené v projekte. V prípade, že realizácia aktivít si vyžiada dodatočné náklady, vysoká škola ich zabezpečí z iných zdrojov. Úhrada nákladov na iné aktivity nesúvisiace s projektom nie je možná. Vysoká škola ako samostatný zúčtovací subjekt zodpovedá za účelné a efektívne hospodárenie finančných prostriedkov v zmysle platných právnych predpisov a jej úlohou bude zároveň preukázať súvis medzi výdavkami a realizáciou jednotlivých aktivít za podmienky splnenia cieľov projektu.

 

V prípade potreby si ministerstvo k projektom vybraným na financovanie vyžiada objasnenie projektu, ak to je potrebné na uzatvorenie zmluvy (napr. nejasnosti v rozpočte projektu, nekonkrétne ciele a pod.), prípadne konkrétne podmienky čerpania dotácie upraví v zmluve.

 

Súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie budú aj merateľné ukazovatele a hodnoty, ktoré je potrebné dosiahnuť do skončenia projektu, ako aj postup krátenia dotácie, ak daná hodnota nebude preukázateľne dosiahnutá. Pri stanovení ukazovateľa sa bude vychádzať z merateľných ukazovateľov, cieľových hodnôt uvedených v projekte a z hodnotenia.

 

V IS portál vysokých škôl je možné k jednej téme podať vysokou školou jednu žiadosť. V prípade, že na projekte bude spolupracovať viacero vysokých škôl, ich súhlas s účasťou na projekte sa doloží formou osobitnej prílohy; dotácia sa však poskytuje len jednej vysokej škole.

 

Každá verejná vysoká škola môže podať individuálnu alebo vo vymedzených témach spoločnú žiadosť. Počet žiadostí je obmedzený na tri, do tohto počtu sa nezapočítava žiadosť podaná v téme 1, 3 a 4. Celkovo môže vysoká škola podať žiadosti do nasledujúcej maximálnej sumy (nezapočítavajú sa žiadosti podané v rámci témy 3 a 4, ktoré je možné podať aj nad tento limit, žiadosť o dotáciu v rámci témy 1 sa do tohto limitu započítava):

 

Univerzita Komenského v Bratislave

1 115 105

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

245 333

Prešovská univerzita v Prešove

460 053

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

333 761

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach

62 548

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

436 546

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

452 792

Trnavská univerzita v Trnave

205 584

Slovenská technická univerzita v Bratislave

906 790

Technická univerzita v Košiciach

697 037

Žilinská univerzita v Žiline

614 576

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

100 000

Ekonomická univerzita v Bratislave

436 526

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

560 396

Technická univerzita vo Zvolene

224 211

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

212 013

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

100 000

Akadémia umení v Banskej Bystrici

128 274

Katolícka univerzita v Ružomberku

113 200

Univerzita J. Selyeho

100 000

 

V prípade spoločnej žiadosti sa rozpočet pripravuje za projekt, nie podľa zapojených subjektov.
V prípade spoločnej žiadosti je potrebné v komentári k rozpočtu objasniť mieru participácie jednotlivých partnerov.

Výber projektov

Ministerstvo najskôr vyhodnotí splnenie základných kritérií hodnotenia podaných žiadostí a v prípade nejasností k podanej žiadosti prekonzultuje postup s vysokou školou. Projekty, ktoré zostanú
po vyhodnotení splnenia základných kritérií hodnotenia, prejdú následne do hodnotenia kvalitatívnych kritérií, nezávisle v rámci jednotlivých tém (v prípade témy 1 sa uplatňuje zjednodušené posudzovanie projektov).

Následne sa zoradia projekty nasledovne, do vyčerpania alokácie určenej na výzvu:

 1. Podporia sa projekty v téme 1, ak splnili určené podmienky.

 2. Podporí sa najlepšie hodnotený projekt v téme 3, ak získa aspoň 80 bodov.

 3. Podporia sa projekty v téme 4, ktoré získali aspoň 80 bodov hodnotenia.

 4. Ostatné projekty sa zoradia podľa počtu získaných bodov a podporia sa tie, ktoré získali aspoň 50 bodov do vyčerpania alokácie na výzvu. Ak projekt s vyšším počtom bodov nebude s ohľadom na zostatok zdrojov alebo podmienok úprav jeho rozpočtu mať vysoká škola záujem realizovať, prednostne sa podporí ďalší projekt v poradí.

   

Základné kritériá hodnotenia (splnené/nesplnené) pri všetkých témach

 1. vysoká škola podala projekt v určenom termíne.

 2. vysoká škola podala projekt určeným spôsobom.

 3. požadovaná dotácia na projekt v rámci témy neprekračuje maximálnu sumu určenú na projekt v danej téme (požiadavky s vyšším rozpočtom budú vylúčené z ďalšieho procesu).

 4. sumár požadovanej dotácie za všetky podané projekty neprekračuje limit pre vysokú školu ako celok (pri porušení tohto obmedzenia bude môcť vysoká škola stiahnuť niektoré projekty).

 5. v rámci jednej témy podala vysoká škola len jeden projekt (pri porušení tohto obmedzenia bude môcť vysoká škola stiahnuť niektoré projekty).

 6. žiadosť podala verejná vysoká škola.
   

Kvalitatívne kritériá hodnotenia pri témach č. 2 až 7

Tieto kvalitatívne kritériá je možné nájsť v pdf.verzii výzvy, ktorá sa nachádza v prílohe.

Časový harmonogram

13. november 2020 – termín na podanie žiadosti o dotáciu na rozvoj

po 13. novembri až do konca novembra 2020 – formálna kontrola, hodnotenie projektov, výber projektov určených na financovanie

december 2020 – zazmluvnenie verejných vysokých škôl a následné financovanie.

Záverečné ustanovenia

V prípade otázok k výzve môže verejná vysoká škola kontaktovať sekciu vysokých škôl, a to e-mailom na: svs@minedu.sk. Ministerstvo zverejní jednotlivé žiadosti, ich hodnotenie a zoznam poskytnutých dotácií.

Zverejnený časový harmonogram je indikatívny. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky