Výzva na podávanie rozvojových projektov - participácia na projektoch OECD

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa odseku 55 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 zverejňuje nasledujúcu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj.

Oprávnení žiadatelia

Žiadosť o dotáciu môžu podať len verejné vysoké školy, ktoré majú akreditované študijné programy v študijnom odbore odborová didaktika.

Termín na predloženie žiadosti

Žiadosť spolu s projektom je potrebné
·         doručiť do 20. februára 2015 (vrátane), a to elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty na odbor.vsv@minedu.sk,
·         ako aj  v papierovej forme na adresu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odbor vysokoškolského vzdelávania, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 (dátum podania do 20. februára 2015 vrátane), rozhoduje odtlačok pečiatky podacej pošty.


Alokovaná suma

Na výzvu je alokovaná suma 50 tis. eur na celé riešenie projektu a zapojenie do oboch projektov. Dotácia sa poskytuje vo forme bežného transferu.

Podporované témy rozvojových projektov

Rozvoj kvality výskumnej činnosti v pedagogike spoluprácou na projektoch OECD
OECD v rokoch 2015 – 2016 má záujem o realizáciu dvoch projektov, pri ktorých má ministerstvo záujem o zapojenie Slovenskej republiky, vo forme vytvorenia spolupráce medzi akademickými inštitúciami a medzinárodným tímom projektu. Ide o projekt ITEL (Innovative Teaching for Effective Learning) – štúdia o vedomostiach učiteľov, a projekt  CERI Innovation Strategy for Education and Training – vývoj inovatívnych metód hodnotenia schopností žiakov kriticky a kreatívne myslieť. Podrobnejšie informácie o projektoch OECD sú uvedené v prílohe výzvy.

Doplňujúce informácie:

V prípade projektu CERI Inovation Strategy for Education and Training sa zvýšil počet zapojených škôl z minimálne troch na minimálne 5, pričom sa očakáva, že ide o školy, ktoré sa osobitne zameriavajú na rozvoj kreativity a kritického myslenia.
V prípade projektu ITEL (Innovative Teaching for Effective Learning) bude centrálne zabezpečenie softvérového nástroja. Je možné, že bude potrebné zakúpiť licenciu pre vysokú školu v predpokladanej výške 500 eur. Zatiaľ sa neuvažuje s prípravou národnej štúdie v rámci tohto projektu, ale ministerstvo môže požiadať vysokú školu o vypracovanie aj národnej štúdie. V takom prípade budú náklady na tieto aktivity predmetom negociácie medzi ministerstvom a vysokou školou. Ministerstvo preferuje zapojenie na úrovni 2 (development and small-scale data collection).
Vysoká škola sprístupní všetky datasety a podklady získané v rámci realizácie projektu ministerstvu. Rovnako ministerstvo bude mať k dispozícií preklady, formuláre a pod. ktoré vzniknú v rámci riešenia projektu.

Všeobecné podmienky

Výzva je zameraná na podporu zapojenia vysokých škôl do dvoch projektov OECD – CERI (http://www.oecd.org/edu/ceri/). Vysoká škola môže požiadať o dotáciu na zapojenie do jedného alebo oboch projektov OECD. Žiadosť sa predkladá samostatne pre jednotlivé projekty OECD.  Pre každý projekt sa posudzujú žiadosti samostatne. Uvedená suma na výzvu sa vzťahuje na podporu zapojenia do oboch projektov.
Ministerstvo si vyhradzuj právo neposkytnúť dotáciu na základe tejto výzvy ani jednému zo žiadateľov.
V prípade, že v rámci realizácie projektu zo strany OECD budú vznesené požiadavky na riešiteľa, ktoré nebolo možné predpokladať na základe dostupných informácií a nie je možné ich zabezpečiť v rámci poskytnutej dotácie, ministerstvo na základe žiadosti príjemcu posúdi opodstatnenosť zvýšenia dotácie na realizáciu projektu a rozpočet projektu v opodstatnených prípadoch zvýši.
Zapojenie Slovenskej republiky do projektov OECD je podmienené zaplatením poplatku. Úhrada tohto poplatku bude realizovaná ministerstvom, a tak sa neuvádza v rozpočte projektu žiadateľa.
Ministerstvo môže podmieniť poskytnutie dotácie znížením rozpočtu projektu, alebo zvýšením financovania z iných zdrojov vysokej školy.  Jednotlivé žiadosti o projekt sú hodnotené najmenej dvomi hodnotiteľmi.
Po uplynutí termínu na podanie projektu nie je možné vykonávať opravy v projektoch. Formálne nedostatky v projektoch budú negatívne zohľadnené pri hodnotení projektov. V prípade potreby si ministerstvo k projektom vybraným na financovanie vyžiada objasnenie projektu, ak to je potrebné na uzatvorenie zmluvy (napr. nejasnosti v rozpočte projektu, nekonkrétne ciele a pod.), prípadne konkrétne podmienky čerpania dotácie upraví v zmluve.
Pätnásť percent z celkového rozpočtu projektu slúži na pokrytie nepriamych nákladov projektu a nepodlieha zúčtovaniu. V rozpočte projektu sa tak nerozpočtujú napr. náklady súvisiace s prevádzkou priestorov vysokej školy, náklady súvisiace s vedením účtovníctva, a pod.
Prijímajúca vysoká škola sa zaviaže poskytovať súčinnosť OECD a jej projektovému tímu na vybranom projekte a zabezpečovať všetky aktivity, ktoré vyplývajú Slovenskej republike zo zapojenia sa do projektu.
Pre každý projekt OECD bude podporená najviac jedna žiadosť. Podporený rozvojový projekt bude v režime centrálneho rozvojového projektu. Vysoká škola sa zaviaže pravidelne informovať ministerstvo o aktivitách v rámci realizácie projektu, konzultovať jednotlivé kroky a pod.
V rámci tejto výzvy je dotáciu možné použiť na osobné výdavky (položky 610 a 620 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie), cestovné náhrady (položka 631 a podpoložka 637007 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie), poštové služby a telekomunikačné služby (podpoložka 632003 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie), všeobecný materiál (podpoložka 633006 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie), reprezentačné (podpoložka 633016 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie), školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá (podpoložka 637001 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie), všeobecné služby (podpoložka 637004 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie) a odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (podpoložka 637027 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie).

Indikatívny časový harmonogram

20. február 2015 – Termín na podanie žiadosti o dotáciu
21. - 27. február 2015 – Kontrola a vyhodnotenie žiadostí
Do 8. marca 2015 – Rozhodnutie o poskytnutí / neposkytnutí dotácie

Požiadavky na žiadosť

Formulár žiadosti nie je predpísaný, odporúča sa použiť hlavičkový papier vysokej školy.
Žiadosť musí obsahovať:
-          názov žiadateľa a kontaktné údaje (adresa, IČO)
-          vyjadrenie záväzku participovať na implementácií projektu OECD
-          požiadavka na poskytnutie dotácie na rozvoj  za účelom realizácie predloženého projektu
-          názov a identifikačný kód projektu (z pohľadu žiadateľa)
-          celkovú sumu rozpočtu (vrátane spolufinancovania zo strany žiadateľa)
-          názov projektu OECD, na ktorom má žiadateľ záujem participovať
-          kontaktné údaje zodpovedného riešiteľa (meno a priezvisko, email, telefonický kontakt, funkčné zaradenie v rámci vysokej školy)
-          podpis štatutára alebo inej osoby oprávnenej zaviazať žiadateľa na spolufinancovanie projektu (len v papierovej verzii)

Požadované prílohy k žiadosti

Profil pracoviska

-          uveďte najviac päť výskumných projektov relevantných k projektu OECD, ktoré  riešilo vaše pracovisko  v ostatných piatich rokoch = projekt v danom období skončil, alebo ešte trvá (názov projektu, rozpočet projektu, trvanie projektu (od – do), grantová schéma, v ktorej bol projekt financovaný a web obsahujúci podrobnejšie informácie o projekte, stručný komentár, v čom je daný projekt relevantný pre vybraný OECD projekt).

Spôsob implementácie

-          konkretizujte spôsob implementácie jednotlivých aktivít vybraného projektu OECD, zamerajte sa najmä na riadenie projektu, úlohu jednotlivých členov tímu, spôsob kooperácie s ministerstvom, riešenie materiálno-technických otázok, a pod.

Personálne zabezpečenie

-          uveďte zoznam zamestnancov/študentov, ktorí budú zapojení do riešenia projektu, ich úlohu pri jednotlivých aktivitách, predpokladaný počet dní, ktoré budú zapojení do realizácie projektu podľa jednotlivých aktivít
-          priložte profesijný životopis jednotlivých členov riešiteľského tímu, zamerajte sa v ňom najmä na predchádzajúce aktivity (projekty, publikácie), ktoré sú relevantné pre vybraný projekt OECD

Všeobecné očakávania

-          uveďte, aké prínosy očakávate od participácii na projekte, aké nadväzujúce aktivity predpokladáte uskutočniť po skončení projektu, aké využitie získaných informácií, vedomostí predpokladáte/odporúčate pre ministerstvo, v práci vášho pracoviska

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy, príslušnej súčasti

-          Uveďte konkrétne odseky/ciele z dlhodobého zámeru vysokej školy  / fakulty, ktorých naplnenie sa projektom podporuje. Uveďte aj konkrétny odkaz na dlhodobý zámer na webovom sídle vysokej školy / fakulty. Stručne okomentujte napĺňanie dlhodobého zámeru predloženým projektom.

Rozpočet a komentár k rozpočtu

-          Zostavte rozpočet vami zabezpečovaných aktivít. V rozpočte uveďte celkový rozpočet projektu, teda vrátane spolufinancovania žiadateľa. Rozpočet rozdeľte podľa jednotlivých aktivít a podľa jednotlivých rokov. Presun finančných prostriedkov nepoužitých v roku 2015 do roku 2016 je možný. Úprava rozpočtu (presun medzi položkami) v rámci implementácie projektu je možná po posúdení a odsúhlasení ministerstvom.
Tabuľka k rozpočtu:
Rok 2015
Podpoložka Názov Aktivita Dotácia Iné zdroje Spolu
           
           
Spolu     Súčet1 Súčet2 Súčet3
Rok 2016
Podpoložka Názov Aktivita Dotácia Iné zdroje Spolu
           
           
Spolu     Súčet4 Súčet5 Súčet6
 
Sumár (vyplňte podfarbené položky) – rozpočet odporúčame zostaviť a doručiť vo forme tabuľky vytvorenej tabuľkovým procesorom).
  Dotácia Iné zdroje Spolu
Rok 2015 Súčet1 Súčet2 Súčet3
Rok 2016 Súčet4 Súčet5 Súčet6
Nepriame náklady     0,15*(súčet3+súčet6)
Dotácia celkom Súčet1+Súčet4 Rozpočet celkom 1,15*( súčet3+súčet6)
Miera spolufinancovania (Súčet1+súčet4)/(1,15*( súčet3+súčet6))
 
V prípade vybraných položiek postačuje rozpočet na úrovni položky (napr. 610, 620).
Formou komentáru objasnite, ako ste dospeli k jednotlivým položkám rozpočtu (napr. predpokladaný počet hodín práce x hodinová sadzba).

Kritériá hodnotenia

 

0 - 40 Personálne zabezpečenie projektu – Hodnotí sa veľkosť, štruktúra a kvalifikovanosť projektového tímu, zastupiteľnosť zodpovedného riešiteľa iným členom tímu, predchádzajúca profilácia na problematiku vybraného projektu OECD a súčasne vytváranie budúcich kapacít na riešenie predmetnej problematiky (zapojenie doktorandov, začínajúcich vysokoškolských učiteľov/výskumných pracovníkov). Obzvlášť sa posudzuje predchádzajúce zapojenie na medzinárodných projektoch a potenciál  aktívnej participácie na projekte OECD.
0 -  25 Konzistentnosť projektu – Hodnotí sa, či spôsob implementácie podporuje dosiahnutie cieľov projektu OECD, vhodnosť vybraných metód, efektívnosť personálneho zabezpečenia a súlad rozpočtu projektu, komentáru k rozpočtu s uvedenými aktivitami, pokrytie všetkých predpokladaných aktivít projektu OECD, ale aj efektívnosť rozpočtu.
0 – 10 Spoluúčasť –  Hodnotí sa, aký podiel nákladov aktivít projektu bude riešiteľ financovať z iných zdrojov ako z dotácie na rozvojový projekt.
0 – 20 Udržateľnosť aktivít – hodnotí sa potenciál žiadateľa a konkrétne plánované aktivity žiadateľa, ktoré zabezpečia nadväzujúce aktivity po skončení projektu OECD, diseminácie jeho výsledkov, ďalšie rozpracovanie témy, využitie pre slovenský vzdelávací systém
0 – 5 Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy – hodnotí sa, či vysoká škola / fakulta má  medzinárodnú spoluprácu vo výskume, osobitne v oblasti OECD projektu, ako súčasť dlhodobého zámeru.
 

Záverečné ustanovenia

V prípade otázok k výzve kontaktujte odbor vysokoškolského vzdelávania: odbor.vsv@minedu.sk. Ministerstvo zverejní jednotlivé žiadosti, zoznam žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia, ako aj zoznam neúspešných žiadateľov. 
Zverejnený časový harmonogram je indikatívny. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Ministerstvo si vyhradzuje právo nepodporiť ani jeden z podaných projektov v niektorej téme ako aj poskytnúť dotácie na projekty v celkovo nižšej ako alokovanej sume. Projekty, ktoré nesplnia základné podmienky (napr. nesplnenie požiadaviek na žiadateľa, prekročenie rozpočtu vyčleneného na výzvu, a pod.) budú zamietnuté bez hodnotenia.

Schválené v Bratislave 6. februára 2015
                                                                                                              Juraj Draxler, v.r.
                                                                              minister, školstva, vedy, výskumu a športu
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky