Výzva na podanie žiadosti o rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017

Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017
 
Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017 a záverov Správy zo záverečného seminára rozvojového projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017.

 


Zverejnenie výsledkov Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu podpory
organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti
finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2017

V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2017 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 57 projektov organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.

Z predložených projektov bolo vyradených 9 projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvy.  Najčastejšími dôvodmi na vyradenie projektov bolo prekročenie limitu 10 % na dohody o vykonaní práce a prekročenie limitu 35 % na režijné náklady.
 
Z hodnotených projektov bolo dňa 19. júna  2017 Komisiou pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti vybraných 24 projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.Výzva na podanie žiadosti o rozvojový projekt na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania
pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2017 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.

Oblasťou podpory  je organizačné zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu zamerané na témy:
·         Človek vo sfére peňazí,
·         Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí,
·         Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca,
·         Plánovanie a hospodárenie s peniazmi,
·         Úver a dlh,
·         Sporenie a investovanie,
·         Riadenie rizika a poistenie,
so zreteľom na schopnosť jednotlivca zmeniť myšlienky na skutky, zahŕňajúc kreatívnosť, inovatívnosť a prijímanie rizika, ako aj schopnosť plánovať a riadiť projekty so zámerom dosiahnuť ciele.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Okresnému úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek  je
 
                                                                        5. máj  2017.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky